UBND huyện Quế Phong trả lời vấn đề báo Nghệ An phản ánh

(Baonghean) - Ngày 21/9/2015, Báo Nghệ An có bài "Huyện Quế Phong cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi xử lý rác thải" phản ánh: Công trình bãi xử lý rác thải huyện Quế Phong được khởi công từ đầu năm 2013 nhưng cho đến nay các hạng mục công trình vẫn trong tình trạng "nguội lạnh" do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 7/10/2015, UBND huyện Quế Phong có Công văn số 1026/UBND-BQL về việc trả lời vấn đề báo nêu:
 
Trước tiên, UBND huyện Quế Phong xin chân thành cảm ơn quý báo đã quan tâm phản ánh, vấn đề Báo Nghệ An nêu là đúng với thực trạng hiện nay của dự án bãi xử lý rác thải huyện Quế Phong.
 
UBND huyện xin báo cáo, giải trình như sau: Quế Phong là huyện miền núi vùng cao của tỉnh, trong những năm gần đây huyện đã được thụ hưởng các chính sách của Chính phủ và UBND tỉnh đầu tư trên địa bàn, do đó đời sống của đồng bào ngày càng nâng lên, tuy nhiên, bên cạnh đó việc ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra ngày càng tăng, toàn huyện chưa có bãi xử lý rác thải đúng theo quy chuẩn, trước tình hình đó, UBND huyện Quế Phong đã trình UBND tỉnh Nghệ An cho phép xây dựng Dự án Bãi xử lý rác thải huyện và ngày 22/10/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 4462/QĐ.UBND-CN về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bãi xử lý rác thải huyện Quế Phong, với tổng mức đầu tư được duyệt là: 55.491.698.000 (Năm mươi lăm tỷ, bốn trăm, chín mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng). Nguồn vốn để đầu tư xây dựng dự án bằng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo kế hoạch XDCB hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
 
Hiện nay tổng kinh phí đã cấp cho dự án là 7.473 triệu đồng/55.491.698 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí do UBND tỉnh cấp (7.473 triệu đồng), UBND huyện đã tiến hành giải ngân cho nhà thầu thi công các hạng mục tại dự án (San nền; đường nội; Hố chôn lấp) là: 6.045 triệu đồng; chi phí khác 1.428 triệu đồng.
Hiện trường thi công dự án bãi xử lý rác thải huyện Quế Phong.
Để triển khai thực hiện dự án, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD đã phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB huyện tiến hành triển khai các công tác kiểm kê, đo đếm đất và tài sản trên đất của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo đúng trình tự quy định và đã được UBND huyện Quế Phong phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (giai đoạn 1), với tổng kinh phí bồi thường GPMB là: 1.907.308.000 đồng.
 
Do nguồn vốn cấp cho công tác GPMB của dự án chưa được bố trí đủ (UBND tỉnh mới cấp 600 triệu đồng), nhưng để kịp thời chi trả, bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng Ban QLDA ĐTXD đã vay một phần của nhà thầu thi công để chi trả trước, đến nay tổng số tiền đã chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng (giai đoạn l) là: 702.911.800 đồng/1.907.308.000 đồng.
 
Hiện nay số tiền còn thiếu cho công tác GPMB là khá lớn, mặt khác các hộ dân bị ảnh hưởng yêu cầu phải chi trả hết số tiền đền bù mới bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công. Do vậy dự án đang phải tạm dừng thi công.
 
Quế Phong là huyện nghèo, nguồn thu trên địa bàn không đáng kể, chủ yếu dựa vào ngân sách cấp trên hỗ trợ, do đó UBND huyện Quế Phong kính mong UBND tỉnh Nghệ An, quan tâm hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thi công xây dựng công trình sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, giải quyết những bức xúc về vấn đề môi trường do rác thải trên địa bàn huyện.
 
UBND HUYỆN QUẾ PHONG