UBND Thành phố Vinh trả lời đơn thư

(Baonghean) - Ủy ban nhân dân Thành phố Vinh nhận được đơn kiến nghị về việc UBND thành phố luân chuyển cán bộ kế toán các trường học trên địa bàn thành phố từ năm 2006 đến nay.

Sau khi xem xét, UBND Thành phố Vinh giải trình như sau: Nội dung thứ nhất: Trong đơn nêu tháng 1/2006, UBND thành phố có quyết định luân chuyển kế toán trường học trước khi Nghị định 158/2007/NĐ- CP ban hành và có hiệu lực. Về nội dung này, UBND thành phố có ý kiến như sau: Trong quá trình thanh tra công tác quản lý tài chính tại UBND các phường, xã, các trường học trực thuộc, UBND Thành phố Vinh đã phát hiện một số đơn vị vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính. Từ đó, UBND thành phố đã xem xét và quyết định xử lý kỷ luật đối với một số công chức kế toán, địa chính thuộc UBND phường xã, viên chức kế toán đơn vị sự nghiệp theo quy định. Để tăng cường, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý tài chính tại các đơn vị, căn cứ Quyết định số 84/2004/QĐ.UB ngày 09/8/2004 về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh đã quyết định luân chuyển, điều động 37/78 kế toán các trường học, 11 kế toán và 9 công chức địa chính phường, xã. Như vậy, việc luân chuyển kế toán các đơn vị trường học vào tháng 1/2006 là đúng thẩm quyền.

Nội dung thứ hai: Trong đơn nêu việc thực hiện luân chuyển theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và ngày 06/10/2010  của UBND tỉnh Nghệ An chưa đúng. Về nội dung này UBND thành phố có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP, Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND, căn cứ vào yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, UBND thành phố đã  có Quyết định luân chuyển vị trí công tác đối với công chức chuyên môn tại các phòng ban chuyên môn UBND thành phố, công chức UBND phường xã, viên chức các đơn vị sự nghiệp như sau: 

+ Tháng 9/2009, UBND Thành phố Vinh có quyết định luân chuyển 40 kế toán trường học, 16 công chức tài chính - kế toán và 25 công chức địa chính - xây dựng UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

+ Tháng 11/2011, UBND thành phố có công văn gửi thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, các phòng ban chuyên môn UBND thành phố thực hiện chuyển đổi vị trí  công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP.

+ Tháng 12/2011, UBND Thành phố Vinh có Quyết định luân chuyển 3 công chức tài chính - kế toán UBND các phường xã.

+ Tháng 12/2012, UBND thành phố có quyết định luân chuyển 9 viên chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, thực hiện bố trí, chuyển đổi vị trí công tác đối với 36 công chức thuộc các phòng ban chuyên môn UBND thành phố như: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra thành phố. Hàng năm, UBND thành phố có báo cáo gửi sở Nội vụ Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP .

Như vậy, UBND thành phố đã thực hiện đúng việc luân chuyển theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP về đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác. Việc luân chuyển được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ, quy trình chuyển đổi được triển khai đến các phòng chuyên  môn UBND thành phố tham gia, thống nhất và thông báo đến thủ trưởng các đơn vị.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ.CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ là 3 năm (36 tháng). Thực tế, qua triển khai thực hiện cho thấy quy định thời gian như vậy là ngắn, sẽ xảy ra nhiều bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của công chức, viên chức.


M.T (Tổng hợp)