UBND Thành phố Vinh trả lời vấn đề Báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An điện tử ra ngày 13/5/2013 có bài "Thành phố Vinh: Ô nhiễm từ các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tại hộ dân cư" phản ánh vấn đề: Ô nhiễm môi trường tại các điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Vinh đang là thực trạng nhức nhối, nhất là thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như  hiện nay. Vấn đề này đã được người dân sống xung quanh khu vực giết mổ phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được các cấp chính quyền thực sự quan tâm.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh của Báo, UBND Thành phố có Công văn số 2733/UBND-TNMT trả lời như sau:

Nội dung Báo Nghệ An điện tử phản ánh hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại hộ dân cư gây ô nhiễm môi trường là có thật. Trên địa bàn Thành phố Vinh, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung còn hạn chế về số lượng  và chưa được đầu tư đồng bộ, vì vậy vẫn còn tình trạng các hộ dân giết mổ gia súc, gia cầm ngay tại hộ gia đình, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Chủ trương giết mổ gia súc tập trung đã được thành phố triển khai quy hoạch, xây dựng và đưa vào hoạt động từ nhiều năm nay nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Thời gian qua, UBND tỉnh, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến việc quản lý giết mổ gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, đến nay hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của thành phố vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để giải quyết nội dung phản ánh của Báo, UBND thành phố giao:

1. Phòng Kinh tế chủ trì, tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh việc xây dựng  các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; cải tạo, nâng cấp các cơ sở hiện có để từng bước đáp ứng nhu cầu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, đơn vị về việc xây dựng, duy trì hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn, tham mưu UBND thành phố xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xử lý môi trường trong các khu vực giết mổ tập trung; phối hợp với phòng Kinh tế, phòng Y tế, lực lượng cảnh sát môi trường, Trạm Thú y thành phố và UBND phường, xã, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm giết mổ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Trạm Thú y thành phố bố trí kiểm dịch thường xuyên tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; phối hợp với Ban quản lý các chợ kiểm tra, kiểm nghiệm chặt chẽ các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, xử lý nghiêm các loại sản phẩm không được kiểm tra vệ sinh thú y nhằm triệt để đưa các hộ giết mổ gia súc, gia cầm vào cơ sở tập trung.

4. UBND các phường, xã chủ trì phối hợp với Trạm Thú y thành phố và các phòng liên quan tổ chức kiểm tra, tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia giết mổ đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung theo chủ trương của thành phố; Trường hợp các hộ gia đình giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các trưởng phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng trạm Thú y  thành phố; chủ tịch UBND các phường, xã và các cá nhân tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện.

                                               UBND Thành phố Vinh