UBND Thành phố Vinh xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 30/9/2014 ở chuyên mục “Thông tin đường dây nóng” nêu phản ánh của người dân các xóm 6, xóm 7, xã Nghi Kim, Thành phố Vinh: Nhiều năm nay, địa bàn 2 xóm 6 và 7 xã Nghi Kim bị ô nhiễm môi trường do bãi rác Đông Vinh gây ra, Nhà nước đã cho người dân được hưởng bảo hiểm y tế, hỗ trợ độc hại, sản xuất. Năm 2012, khi bãi rác chuyển ra Nghi Yên, mọi chế độ đã bị cắt, trong khi vẫn tồn dư độc hại. Người dân mong muốn các cấp xem xét thực tế để vừa giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, vừa tiếp tục có các hỗ trợ thiết thực về chăm sóc sức khỏe và sản xuất.
 
Sau khi xem xét vấn đề báo nêu, ngày 1/10/2014, UBND Thành phố Vinh có Công văn số 4766/UBND-VP có ý kiến như sau:
 
Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tiến hành kiểm tra, xem xét và làm rõ những vấn đề liên quan nội dung báo phản ánh. Đồng thời tham mưu UBND thành phố hướng giải quyết theo quy định và trả lời Báo Nghệ An trước ngày 15/10/2014.
 
Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách đô thị chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện kịp thời, nghiêm túc.
 
UBND Thành phố Vinh