UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Quế Phong

(Baonghean) - Sau khi xem xét nội dung Văn bản số 149/BC-UBND ngày 11/7/2014 của UBND huyện Quế Phong về việc báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các kết luận về hoạt động khoáng sản; trong đó có nội dung kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xử lý các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quế Phong.
 
Ngày 23/7/2014, UBND tỉnh có Công văn số 5166/UBND-TN với nội dung:
 
Để xử lý nghiêm các trường hợp đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quế Phong nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật; những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp huyện thì có văn bản đề nghị UBND huyện Quế Phong xử lý, các vấn đề khác Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý theo quy định hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 
Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 10/8/2014.
 
UBND tỉnh