UBND tỉnh cho ý kiến một số dự thảo NQ cơ chế chính sách KTXH

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6/2014, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức  phiên họp chuyên đề, cho ý kiến về một số dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Mở đầu phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường thông báo với các thành viên dự họp về các nội dung cần lấy  ý kiến, gồm 4 nội dung. Đó là: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về qui định mức thu, chế độ quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh  về cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2011/ NQ – HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 174/2006/ NQ – HĐND tỉnh về kết quả  rà soát, qui hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An.

Nội dung thứ nhất, các thành viên dự họp đã  thảo luận về mức thu, chế độ quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh. Nội dung thứ hai,  UBND tỉnh đã nghe  về  dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh  về cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An do Sở NN và PT NT báo cáo. Từ 2010 đến 2013,  huy động  nguồn vốn  thực hiện Chương trình  ước đạt trên 13.964 tỷ đồng, trong đó:  Vốn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện Chương trình là 1.753,6 tỷ đồng chiếm 12,6%;  Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 5.723,14 tỷ đồng, chiếm 41,2%;  Vốn tín dụng 1.701,808 tỷ đồng, chiếm 12,2%;  Vốn dân góp  4.024,568 tỷ đồng, chiếm 29%.

Ngoài ra, người dân trong tỉnh đã tự nguyện hiến trên 4.581.930 m2 đất; đóng góp trên 3.599.284 ngày công để thực hiện Chương trình. Thông qua nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình trong 03 năm, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 375 mô hình sản xuất có hiệu quả,  đồng thời đã xây dựng được 28 mô hình “cánh đồng mẫu lớn” nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Các ý kiến đã tập trung vào những khó khăn trong huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, những hạng mục cần đầu tư và vấn đề lồng ghép các chương trình  giai đoạn 2015-2020.

Kết thúc cuộc làm việc buổi sáng, Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Xuân Đường thống nhất với các qui định về đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An như dự  thảo. Về nội dung huy động nguồn lực XD Nông thôn mới,  đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đưa ra đề án lúc này chưa hợp lý bởi chưa đảm bảo nguồn lực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận.
Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Về nội dung thứ ba: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2011/ NQ – HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất bỏ một số chính sách đã ban hành bởi tác động trong thực tế không lớn để dành nguồn lực đầu tư cho cây, con khác; đồng thời thống nhất với một số  chính sách mới Sở NN và PTNT đề nghị. Các chính sách khác do Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương ban hành, vẫn được triển khai áp dụng theo đúng quy định. Về nội dung thứ 4: kết quả rà soát, qui hoạch 3 loại rừng, UBND tỉnh cơ bản thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết.

Buổi chiều cùng ngày, UBND tỉnh tiếp tục nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam, qui định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức, về mức thu phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, về xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND tỉnh từ ngày 31/12/2013 trở về trước, về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.   

Trân Châu