UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Quế

(Baonghean) - Ông Nguyễn Đình Quế khiếu nại UBND Thành phố Vinh không bồi thường về đất cho gia đình ông tại các Quyết định phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng (Quyết định số 8257/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 và Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND Thành phố Vinh) để thực hiện dự án mở rộng phía Tây chợ Vinh.
 
Ông Nguyễn Đình Quế yêu cầu UBND Thành phố Vinh bồi thường về đất ở đối với toàn bộ diện tích đất được UBND tỉnh thu hồi  đất tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 14/10/2008.
 
Ngày 5/9/2014, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh đã ban hành Quyết định 6536/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn ĐÌnh Quế trú tại khối 12, phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, kết quả giải quyết.:
 
Việc ông Nguyễn Đình Quế khiếu nại UBND Thành phố Vinh không thực hiện bồi thường về đất cho ông khi thu hồi đất để thực hiện dự án quy hoạch mở rộng phía Tây chợ Vinh tại khối 1, phường Hồng Sơn là khiếu nại sai. 
 
Ông Nguyễn Đình Quế không thống nhất với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh nên tiếp tục khiếu nại lên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ngày 14/02/2015, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 765/QĐ-UBND.KT quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Quế, trú tại khối 12, phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh:
 
Kết luận
 
1. Việc ông Nguyễn Đình Quế khiếu nại, yêu cầu bồi thường đất với diện tích đất 7.374,5 m2 khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án mở rộng phía Tây chợ Vinh (thu hồi đất tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An) là khiếu nại sai, bởi vì:
 
- Ông Nguyễn Đình Quế không có bất cứ giấy tờ gì theo quy định của pháp luật để chứng minh quyền sử dụng đất 7.374,5 m2  tại khối 1, phường Hồng Sơn là của gia đình ông sử dụng.
 
- Hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ (sổ mục kê, sổ át lát, bản đồ đo đạc năm 1983, 1993, 2000) đều phản ánh diện tích 7.374,5 m2 đất nêu trên là đất trồng lúa của HTX Vinh Giang sử dụng và đất sông suối, hoang do UBND xã Vinh Tân quản lý, đến năm 2002 là đất công do UBND phường Hồng Sơn quản lý.
 
- Nguồn gốc và quá trình sử dụng khu đất 7.374,5 m2: 4.002,8 m2 đất đất nông nghiệp do hợp tác xã Vinh Giang đang quản lý, sử dụng từ trước năm 1981 đến khi thu hồi đất thực hiện dự án; 3.371,7m2 đất sông suối, đất hoang trước đây do UBND xã Vinh Tân quản lý, đến năm 2002 bàn giao về UBND phường Hồng Sơn quản lý.
 
- Ông Nguyễn Đình Quế không có nhà, sinh sống và không có hộ khẩu thường trú tại khối 1, phường Hồng Sơn (3 móng nhà tạm do ông Quế chiếm dụng của Cửa hàng ăn uống chợ Vinh cũ và hộ kinh doangh cá thể làm ốt buôn bán từ năm 2008, 2009).
 
- Vì vậy, căn cứ vào Điều 8, của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì hộ ông Nguyễn Đình Quế không được bồi thường về đất.
 
2. Kết quả giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh tại Quyết định số 6536/QĐ-UBND ngày 5/9/2014 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Quế là đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 
3. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Vinh trong quá trình lập phương án bồi thường GPMB thực hiện dự án mở rộng phía Tây chợ Vinh đã thực hiện kiểm kê tài sản chưa đúng hiện trạng, nguồn gốc về tài sản, dẫn đến việc lập phương án có lợi cho ông Quế.
 
Từ những căn cứ nêu trên,
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 6536/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Quế, trú tại khối 12, phường Hồng Son, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
 
Điều 2. Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đình Quế như sau:
 
Ông Nguyễn Đình Quế khiếu nại UBND Thành phố Vinh không bồi thường về đất cho gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án quy hoạch mở rộng phía Tây chợ Vinh tại khối 1, phường Hồng Sơn là khiếu nại sai.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.
 
Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại này, ông Nguyễn Đình Quế có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.
 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn; ông Nguyễn Đình Quế và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
 
UNBD tỉnh Nghệ An