UBND tỉnh họp đánh giá kết quả phát triển kinh tế thủy sản

(Baonghean.vn) - Sáng 13/2/2014, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh đã họp về Chương trình thủy sản từ 2011-2015 theo Kết luận số 07/KL- TU ngày 14/5/2012 của BTV Tỉnh ủy.  Đồng chi Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Theo báo cáo của Sở NN và PTNT, đến cuối năm 2013, ngành đã xây dựng được 6 đề án, 1 qui hoạch về kinh tế thủy sản. Các chỉ tiêu kinh tế thủy sản đạt cao, giá trị sản xuất toàn ngành năm 2013 đạt 3.069.874 triệu đồng, bằng 101% so với mục tiêu đến năm 2015. Tổng sản lượng thủy sản năm 2013 đạt 126.766 tấn, bằng 120,7% so với mục tiêu 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 23.440 ha, giá trị sản phẩm chế biến xuất khẩu đạt 21 triệu USD, bằng 80% so với mục tiêu 2015. Năng suất, sản lượng nuôi tôm đạt cao, khai thác thủy sản phát triển mạnh mẽ.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc họp.
 
Phát biểu tại hội nghị, các ngành đã đánh giá, thảo luận thêm về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt hải sản, hiệu quả của nguồn vốn dành cho thủy sản, những bất cập trong thực hiện chương trình thủy sản so với tiềm năng của tỉnh. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN và PTNT cùng các ngành tham mưu cho UBND tỉnh về định hướng phát triển thủy sản những năm tiếp theo trước khi trình Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Phạm Bằng