UBND tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025

(Baonghean.vn) - Thực hiện cơ cấu lại của từng ngành, lĩnh vực và địa phương; tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của mỗi ngành, lĩnh vực. Trong mỗi nội ngành, lĩnh vực chỉ rõ nhóm phát triển chủ lực, những tác động mà các nhân tố này mang lại trong nội ngành và trong tổng thể của sự phát triển kinh tế...

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu các ngành, các cấp khẩn trương triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

a) Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và HĐND các cấp về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong đó làm rõ các kết quả đạt được (đặc biệt nêu rõ được các thành tựu nổi bật của giai đoạn 2016 - 2020), các yếu kém, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục cho giai đoạn tới.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh minh họa: Thành Duy
Một góc thành phố Vinh. Ảnh minh họa: Thành Duy

b) Phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế. Thực hiện cơ cấu lại của từng ngành, lĩnh vực và địa phương; tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của mỗi ngành, lĩnh vực. Trong mỗi nội ngành, lĩnh vực chỉ rõ nhóm phát triển chủ lực, những tác động mà các nhân tố này mang lại trong nội ngành và trong tổng thể của sự phát triển kinh tế, khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực; việc khai thác và sử dụng nguồn lực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước,... Thực hiện cơ cấu lại một số lĩnh vực trọng tâm, gồm: đầu tư công, ngân sách nhà nước, khu vực công, đơn vị sự nghiệp công lập... Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, năng lực sản xuất mới tăng thêm giai đoạn 2016 - 2020.

c) Tình hình thực hiện các đột phá lớn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; đổi mới giáo dục đào tạo gắn với phát triển, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

d) Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước, xuất nhập khẩu; nợ chính quyền địa phương. Tình hình huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển, như: vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; vốn từ khu vực dân cư; vốn đầu tư từ khu vực tư nhân; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn huy động khác.

đ) Đánh giá các nội dung trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, như: công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bên vững; tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông tin, văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện các quyền trẻ em, phát triển thanh niên, bình đẳng giới; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội,...

Đường lên Nặm Cắn, Kỳ Sơn -Ảnh minh họa: Sách Nguyễn
Đường lên Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Ảnh minh họa: Sách Nguyễn

e) Đánh giá tình hình thực hiện công tác quy hoạch và phát triển vùng, liên kết vùng; kinh tế biển; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

f) Tình hình thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình hình khai thác cát sỏi trái phép, xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tình hình hạn hán, ngập lụt, ô nhiễm nguồn nước...

g) Tình hình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, an toàn không gian mạng và trật tự an toàn xã hội; triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

i) Đánh giá công tác cải cách hành chính; thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; sắp xếp và tinh gọn bộ máy; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

a) Xác định bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ 2021 đến 2025, bao gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025: mục tiêu hướng đến năm 2025 của sở, ban, ngành và địa phương.

c) Mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn: căn cứ tình hình thực tế xây dựng tốc độ tăng trưởng hợp lý, phù hợp và có tính phấn đấu cao; đề ra một số chỉ tiêu cơ bản của ngành, lĩnh vực và địa phương cho giai đoạn 2021-2025.

d) Nghiên cứu lựa chọn, đề xuất và triển khai lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch 5 năm phù hợp với đặc thù các ngành, lĩnh vực, trong đó ưu tiên các mục tiêu đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người (xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, y tế, dinh dưỡng, nước sạch, giáo dục, bảo trợ xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, các mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch theo hướng xanh hóa); các mục tiêu phù hợp với các mũi đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; các mục tiêu có tính khả thi cao có thể tạo ra tác động lan tỏa đối với nhiều ngành, lĩnh vực, liên vùng; các mục tiêu mang tính xuyên suốt (trẻ em, bình đẳng giới...).

đ) Định hướng, nhiệm vụ chủ yếu:

- Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị; khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh; mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng.

- Phát huy tối đa lợi thế các ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành chủ lực, các vùng trọng điểm có tác động mạnh, lan tỏa tới sự phát triển chung. Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trọng điểm đối với mỗi vùng, khu vực, phát huy lợi thế, tiềm năng đối với mỗi địa phương. Thúc đẩy phát triển các vùng và khu kinh tế theo quy hoạch đã được phê duyệt. Phát triển các vùng nguyên liệu để chủ động hơn cho các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế biển.

- Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ như giao thông vận tải, cảng biển, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, đô thị, nông nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp...; phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung nâng cao chất lượng đô thị. Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hạ tầng giao thông của Nghệ An ngày càng hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa
Hạ tầng giao thông của Nghệ An ngày càng hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa

- Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Nâng cao hiệu quả quản lý nợ công và sử dụng vốn đầu tư công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng điểm.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo  dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa xứ Nghệ; tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số; phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông.

Trò chơi dân gian tại Lễ hội Đền Cờn. Ảnh: Thành Cường
Trò chơi dân gian tại Lễ hội Đền Cờn. Ảnh minh họa: Thành Cường

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển, chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Rà soát để sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách cùng với việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025 đồng bộ để thực hiện có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

- Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại: chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

(Baonghean.vn) - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao quà tại huyện Tương Dương; Nghệ An phát triển dự án điện; Tổ công tác Bộ Công an xử lý nồng độ cồn tại TP. Vinh... 

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

(Baonghean.vn) - Trào lưu hút thuốc lá điện tử đang ngày càng "xâm nhập" nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế có những trao đổi về nguy cơ và hậu quả khôn lường khi sử dụng thuốc lá điện tử. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua...