UBND tỉnh lấy kiến bổ sung Đề án phát triển KT - XH miền tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng nay 19/2, UBND tỉnh tổ chức họp cho ý kiến về Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020. Đồng chí Lê Xuân Đại – UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
 
Miền tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ. Trong những năm qua, Miền tây Nghệ An đã được Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương quan tâm chỉ đạo, đầu tư, tạo điều kiện phát triển; tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững. Vì vậy, để cụ thể hóa Kết luận số 26 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa 9, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, thời gian qua, UBND tỉnh đã xây dựng và đang từng bước hoàn thiện đề án “Phát triển kinh tế - xã hội miền tây tỉnh Nghệ An thời kỳ 2011 – 2015, có tính đến năm 2020” để trình Chính phủ phê duyệt.                                     Đồng chí Lê Xuân Đại chủ trì hội nghị.
 
Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các nội dung bổ sung vào Đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, UBND tỉnh đã có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn chỉnh nội dung Đề án. Trong dự thảo tờ trình lần này bổ sung thêm phần: thành lập Khu nông nghiệp công nghệ cao Nghĩa Đàn nhằm khai thác tiềm năng nông nghiệp trên địa bàn miền Tây với nòng cốt là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tham gia đầu tư để tạo ra sản phẩm tốt, năng suất hiệu quả, kết hợp sản xuất kinh doanh với nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
 
Tại buổi họp, các thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến vào tờ trình về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An có tính đến năm 2020, trong đó các ý kiến tập trung vào việc gắn xóa đói giảm nghèo với mục tiêu phát triển; rà soát, chỉnh sửa những chương trình, dự án đã và đang thực hiện để bổ sung kịp thời.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến góp ý của các sở ngành, từ đó chỉnh sửa, hoàn thiện tờ trình, đề án để sớm trình Chính phủ phê duyệt với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội miền Tây cao hơn nhịp độ phát triển chung của cả tỉnh; cải thiện rõ rệt và đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh và bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh khai thác hợp lý và có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về nông - lâm - ngư nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu để phát triển kinh tế; từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế và mức sống của người dân trong vùng so với mức bình quân chung của cả tỉnh; cơ bản hoàn thành sắp xếp ổn định dân cư; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.


Công Sáng