UBND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở mới từ 15/6

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp công dân tại trụ sở mới kể từ ngày 15/6/2015.

Địa điểm: số 2A, đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vậy, UBND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, công dân biết và thực hiện.

TL.CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

Hồ Xuân Bảy