UBND tỉnh trả lời khiếu nại của công dân

(Baonghean) - Ngày 21/6/2012, ông Nguyễn Đức Thái trú ở xóm 2, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, khiếu nại Quyết định số 906/QĐ – UBND của Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc về việc thôi giao nhiệm vụ Xã đội trưởng xã Nghi Công Bắc đối với ông (do không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để tuyển dụng công chức mới theo quy định hiện hành của Nhà nước) là không đúng quy định của nhà nước. Ông Thái cho rằng, ông đã tốt nghiệp hệ đào tạo Sỹ quan chỉ huy – Kỹ thuật thông tin theo Giấy chứng nhận do trường Sỹ quan thông tin  cấp ngày 3/4/2012 là đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước để làm nhiệm vụ Xã đội trưởng cấp xã. Nội dung ông Nguyễn Đức Thái khiếu nại đã được Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 1323/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 (lần đầu), nhưng ông Thái không đồng ý.

Sau khi có kiến nghị lần thứ 2 của ông, UBND tỉnh đã có quyết định ủy quyền cho Thanh tra tỉnh thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thái.

Ngày 11/1/2013, Thanh tra tỉnh đã chủ trì đối thoại với ông Nguyễn Đức Thái, tham gia đối thoại có Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, các phòng ban liên quan của UBND huyện, UBND xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc và Đoàn thanh tra của huyện tham mưu giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Nguyễn Đức Thái. Qua đối thoại, ông Thái đã thấy được bản thân ông không đủ các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước để đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã; Ông Thái cũng đề xuất Sở Nội vụ, UBND tỉnh xem xét xếp lại mức lương cho ông nhằm đảm bảo quyền lợi khi thực hiện thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội.
Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, xét đơn khiếu nại của ông Thái và xét báo cáo của Thanh tra tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thái, ngày 29/1/2013, UBND tỉnh có Quyết định số 385/UBND-KT, kết luận nội dung như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Thái không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, không có bằng trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở là không đủ các tiêu chuẩn công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã theo quy định tại Điểm 2, Điều 16 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và quy định tại Khoản 1, Điều 32 Luật Dân quân tự vệ.

2. Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 về việc thôi giao nhiệm vụ Xã đội trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thái, Ủy viên UBND xã Nghi Công Bắc phụ trách quân sự nhiệm kì 2004 – 2011 là đúng thẩm quyền, đúng quy trình chuẩn hóa đội ngũ công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường, thị trấn theo Đề án đào tạo của tỉnh. Tuy nhiên quá trình rà soát tiêu chuẩn và đề nghị thay thế chức danh Xã đội trưởng xã Nghi Công Bắc còn thiếu chặt chẽ.

Từ những căn cứ nêu trên, quyết định:

Điều 1: Ông Nguyễn Đức Thái khiếu nại Quyết định số 906/QĐ – UBND ngày 21/6/2012 của Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc về việc thôi giao nhiệm vụ Xã đội trưởng xã Nghi Công Bắc đối với ông là khiếu nại sai.

Điều 2: Giữ nguyên Quyết định số 1323/QĐ – UBND ngày 25/9/2012 của Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thái.

Điều 3: Giao Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo UBND xã Nghi Công Bắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đề nghị tuyển dụng, thay thế chức danh Xã đội trưởng còn thiếu chặt chẽ.


UBND tỉnh Nghệ An