Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời ông Nguyễn Quốc Tâm (TP Vinh)

(Baonghean) - Xét báo cáo và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1333/BC-STNMT.TTr ngày 24/5/ 2013 về kết quả kiểm tra, rà soát các nội dung Kết luận số 10/KL.TT ngày 15/3/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh về tính pháp lý của thửa đất số 49, tờ 16, bản đồ đo đạc năm 2000, phường Cửa Nam, Thành phố Vinh (liên quan đến nội dung đơn thư của ông Nguyễn Quốc Tâm, trú tại khối 11, phường Quang Trung (TP Vinh), Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 5025/UBND-KT trả lời như sau:

1. Thống nhất với Kết luận số 10/KL-UBND ngày 10/3/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh về tính  pháp lý của thửa đất số 49, tờ bản đồ số 16, khối 4, phường Cửa Nam, Thành phố Vinh; kết quả kiểm tra rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên, cụ thể:

- Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 16, bản đồ đo đạc năm 2000, thuộc khối 4, phường Cửa Nam, Thành phố Vinh có nguồn gốc thuộc một phần diện tích đất của ông Trần Ngọc Cẩm. Từ năm 1994 đến nay ông Trần Ngọc Cẩm không sử dụng và có một số thỏa thuận cá nhân với ông Đinh Bạt Vinh, ông Nguyễn Quốc Tâm nhưng trái quy định của pháp luật. Khi đo đạc bản đồ năm 2000, thửa đất nêu trên không hộ gia đình, cá nhân nào đăng ký sử dụng; bản đồ thể hiện loại đất mặt nước hoang, do UBND phường quản lý. Hiện này ông Trần Ngọc Cẩm đã có đơn trả lại đất cho Nhà nước và không thừa nhận việc chuyển giao quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Tâm.

- Ông Nguyễn Quốc Tâm không có giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật để chứng minh việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ gia đình ông Trần Ngọc Cẩm; Tại thời điểm bắt đầu sử dụng một phần diện tích thửa đất nêu trên (xây móng tường rào năm 2004), ông Tâm đã bị UBND phường Cửa Nam lập biên bản vi phạm hành chính (ngày 27/6/2004) và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ (ngày 7/7/2004).

Như vậy, theo quy định của Điều 15, Điều 14, Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết  khiếu nại về đất đai thì ông Nguyễn Quốc Tâm không đủ điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Hiện nay ông Nguyễn Quốc Tâm đã xây dựng một số công trình trái phép trên thửa đất số 49, tờ 16, phường Cửa Nam, do đó để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho công dân, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với kiến nghị của UBND Thành phố Vinh tại Văn bản số 1075/UBND.TNMT ngày 22/3/2013 về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng thửa đất nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND Thành phố Vinh tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10/KL.TT ngày 15/3/2013 và ý kiến chỉ đạo tại Văn bản này. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2013.


UBND tỉnh