Về đổi mới công tác tổ chức, nhân sự

(Baonghean) - Đổi mới về tổ chức và nhân sự là một yếu tố có vai trò quyết định, đảm bảo cho sự thành công của phát triển. Thời gian qua, do đòi hỏi của thực tiễn, chúng ta đã đề cập nhiều về lĩnh vực  này, nhưng khi bắt tay thực hiện thì gặp nhiều trở ngại do tư tưởng bảo thủ, trì trệ, ngại  khó, lợi ích cục bộ…
 
Vẫn biết rằng công tác tổ chức, nhân sự là khoa học, liên quan đến sinh mệnh chính trị con người, nhất là cán bộ đã có nhiều cống hiến. Nên tuy “khó làm”, vẫn phải bắt tay làm ngay từ những cơ quan, tổ chức mà cán bộ chủ chốt ở đó có nhiều sai phạm bị phanh phui trên dư luận, thông tin báo chí, hoặc bị đảng viên, quần chúng  tố cáo. Lâu nay các phương tiện thông tin và dư luận trăn trở về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đông mà không mạnh. Ngoài nhiều nguyên nhân, thì trên lĩnh vực tổ chức và nhân sự, còn tình trạng nói nhiều, làm ít, thậm chí không làm.
 
Tại diễn đàn Quốc hội vừa qua có nhiều vấn đề bức xúc được nêu lên và đòi hỏi phải nghiên cứu công phu và có giải pháp xử lý cụ thể, từng bước, ở từng  ngành, từng địa phương và từng tổ chức nếu không thực hiện tốt, thực thi những công việc thuộc về nghiệp vụ công tác tổ chức, nhân sự càng không nghiêm. Mặc dầu đã có những quy định rõ ràng về quy trình, quy chế xử lý từng khâu cụ thể trong công tác cán bộ như đánh giá, tuyển chọn, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng và giám sát cán bộ, phân công, phân cấp quản lý cán bộ, sử dụng, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần của cán bộ…, song cũng còn nhiều sai sót, sơ hở, thiếu chặt chẽ.
 
Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và trách nhiệm trong lĩnh vực công tác tổ chức và nhân sự đã có những đóng góp nhất định, góp phần tạo nên thành công to lớn của sự nghiệp phát triển đất nước. Song tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tỷ lệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những tiêu cực, tệ nạn xã hội; sự yếu kém trong quản lý và điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành… chậm được khắc phục hoặc chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn diễn biến phức tạp.
 
Có thể nói, tình trạng trên bắt nguồn  từ những yếu kém, sai sót trong công tác tổ chức, nhân sự. Xử lý những vấn đề bức xúc, nếu chỉ riêng công tác tổ chức không thể làm nổi, mà phải có sự vào cuộc với ý thức, trách nhiệm cao của các cấp ủy và chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu trong hệ thống chính trị.
 
... Chúng ta đang tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Để Đảng mạnh, dân tin, thiết nghĩ cần mạnh dạn đổi mới công tác tổ chức, nhân sự. Và, rất cần sự tham gia của nhân dân trong công tác tìm, giới thiệu người tài cho đất nước.
 
Phùng Văn Mùi