Về thực hiện hạng mục rà phá bom mìn, vật liệu nổ các công trình, dự án

(Baonghean) - (Công văn số 5111/UBND.KT, ngày 26/7/2013, của UBND tỉnh Nghệ An).

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1095/BCH-TM ngày 19/6/2013 về việc thực hiện hạng mục rà phá bom mìn, vật liệu nổ trước khi triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Để tránh chồng lẫn khi thực hiện hạng mục rà phá bom mìn, vật liệu nổ khi thực hiện xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh thông báo cho các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, đơn vị liên quan về phạm vi do Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh giai đoạn (2010-2015).

Yêu cầu các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp lấy ý kiến của Bộ CHQS tỉnh trước khi thực hiện các hạng mục rà phá bom mìn để triển khai thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh để tránh chồng chéo trong thực hiện.

TM. Ủy ban nhân dân
KT. Chủ Tịch
Phó chủ tịch: 

Huỳnh Thanh Điền