Việc đòi quyền sử dụng đất lâm nghiệp của ông Lô Văn Truyền

(Baonghean) - Ông Lô Văn Truyền tranh chấp, đòi quyền sử dụng diện tích đất lâm nghiệp 3.456m2 thuộc một phần thửa đất số 178, tờ bản đồ số 3, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn (có tổng diện tích đất là 9.904m2, được đo đạc theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP) có tên chủ sử dụng đất là ông Đinh Văn Sửu (hiện trạng trên thửa đất gồm một phần xây dựng nhà ở, một phần trồng cây keo và cây trám, một phần làm bãi tập kết nguyên, vật liệu).
 
Ngày 26/2/2015, UBND tỉnh có Công văn số 794/QĐ-UBND.KT quyết định về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Lô Văn Truyền với ông Đinh Văn Sửu ở xóm 9, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn.
 
Căn cứ:
 
+ Kết quả hòa giải tranh chấp của UBND xã Thọ Sơn.
 
+ Kết quả giải quyết tranh chấp (lần 1) của UBND huyện Anh Sơn.
 
+ Kết quả làm việc với hộ ông Lô Văn Truyền.
 
+ Kết quả làm việc với hộ ông Đinh Văn Sửu.
 
+ Kết quả làm việc với UBND xã Thọ Sơn.
 
+ Kết quả kiểm tra hồ sơ.
 
+ Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất.
 
+ Kết quả xác định về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất khu vực tranh chấp của Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai của UBND xã Thọ Sơn.
 
+ Ý kiến của các bên tranh chấp và chính quyền địa phương về dự thảo kết quả giải quyết tranh chấp của tổ công tác liên ngành:
 
Kết quả làm việc cho thấy chính quyền địa phương đều thống nhất với nội dung: Việc ông Lô Văn Truyền đòi quyền sử dụng phần diện tích đất lâm nghiệp thuộc một phần thửa đất số 178, tờ bản đồ số 3, đo đạc theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP chủ sử dụng đất mang tên ông Đinh Văn Sửu (hiện trạng trên thửa đất gồm một phần xây dựng nhà ở; một phần trồng cây keo và cây tràm, một phần làm bãi tập kết nguyên, vật liệu) là không có cơ sở, bởi vì: hộ ông Lô Văn Truyền không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ có tính pháp lý để chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với phần diện tích đất lâm nghiệp đang tranh chấp. Phần diện tích đất tranh chấp do ông Đinh Văn Sửu kê khai, đăng ký chủ sử dụng, có ranh giới sử dụng đất rõ ràng trên thực địa.
 
Hộ ông Đinh Văn Sửu thống nhất với hiện trạng sử dụng đất hiện nay. Chỉ riêng ông Lô Văn Truyền không thống nhất và yêu cầu trả lại diện tích đất 3.456m2 thuộc một phần thửa đất số 178, tờ số 3 cho gia đình ông.
 
Kết luận:
 
- Việc ông Lô Văn Truyền tranh chấp, đòi quyền sử dụng phần diện tích đất lâm nghiệp 3.456m2 thuộc một phần thửa đất số 178, tờ bản đồ số 3 đo đạc theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP, mang tên chủ sử dụng ông Đinh Văn Sửu (hiện trạng trên thửa đất gồm một phần xây dựng nhà ở, một phần trồng cây keo và cây tràm, một phần làm bãi tập kết nguyên, vật liệu) là không có cơ sở để xem xét, giải quyết; bởi vì:
 
+ Ông Lô Văn Truyền không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ có tính pháp lý để chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với phần diện tích đất lâm nghiệp đang tranh chấp.
 
+ Phần diện tích đất tranh chấp hộ gia đình ông Đinh Văn Sửu đã kê khai, sử dụng ổn định liên tục từ trước khi xảy ra tranh chấp đất đai (thời điểm xảy ra tranh chấp năm 2010) đến nay, ranh giới sử dụng đất rõ ràng trên thực địa và được đo đạc khi thực hiện Nghị định 163/1999/NĐ-CP.
 
- Việc một số hộ dân tự ý xây dựng nhà ở trên đất lâm nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp sang đất ở khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép là trái quy định của pháp luật. Trách nhiệm quản lý thuộc về UBND xã Thọ Sơn và UBND huyện Anh Sơn.
 
- Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Đinh Văn Sửu với hộ ông Lô Văn Truyền đảm bảo quy định của pháp luật.
 
Từ những căn cứ nêu trên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Không thừa nhận việc ông Lô Văn Truyền đòi lại diện tích đất 3.456m2 thuộc một phần thửa đất số 178, tờ bản đồ số 3, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn.
 
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn:
 
- Chỉ đạo UBND xã Thọ Sơn và các phòng, ban chức năng của UBND huyện Anh Sơn tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp tự ý xây dựng nhà ở trên thửa đất số 178, tờ bản đồ số 3, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
- Tổ chức xác minh làm rõ quyền sử dụng đất (nếu có) đối với các trường hợp đang sử dụng đất trên thửa đất số 178, tờ bản đồ số 3, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn.
 
- Tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan của UBND huyện Anh Sơn, UBND xã Thọ Sơn qua các thời kỳ trong việc buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai; chưa quan tâm xử lý triệt để, kịp thời tình trạng các hộ gia đình, cá nhân tự ý xây dựng nhà ở, chuyển nhượng đất trái phép đất lâm nghiệp khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 
Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2015.
 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.
 
Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này, các bên tranh chấp có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.
 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn; ông Lô Văn Truyền, ông Đinh Văn Sửu và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
 
UBND tỉnh