Việc thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí trong hoạt động khoáng sản

(Baonghean) - Thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật, nhất là thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, ký quỹ phục hồi môi trường. Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại nêu trên, ngày 28/5/2014, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 3558 về việc chấn chỉnh thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí trong hoạt động khoáng sản, cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Khi tham mưu trình UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy phép hoạt động khoáng sản, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, bổ sung quy hoạch khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ... thì ngoài các thủ tục theo quy định, các đơn vị, doanh nghiệp phải kèm theo văn bản (bản sao có công chứng) của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đã hoàn thành thủ tục thuê đất, ký quỹ phục hồi môi trường và nộp đầy đủ tiền thuê đất, các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định.

b) Đối với các đơn vị, doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh cấp mới giấy phép khai thác khoáng sản, giao Sở Tài  nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị, doanh nghiệp, chính quyền địa phương có liên quan về các nghĩa vụ mà đơn vị doanh nghiệp phải thực hiện (có thời hạn phải hoàn thành). Hết thời hạn quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện có liên quan tổ chức kiểm tra và có thông báo bằng văn bản cho các đơn vị, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và báo cáo về UBND tỉnh trong thực hiện các nghĩa vụ theo quy định (nêu rõ đơn vị, doanh nghiệp đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ), nếu đã hoàn thành nghĩa vụ theo quy định thì cho phép hoạt động, nếu chưa hoàn thành thì yêu cầu bổ sung đến khi kiểm tra đã hoàn thành mới cho phép hoạt động.

3. Sở Công Thương:

a) Khi tham mưu trình UBND tỉnh cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, ngoài các thủ tục đã được quy định tại Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 08/12/2011  của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì các đơn vị, doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ sau:

- Đối với các trường hợp cấp mới giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp các đơn vị, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuê đất, ký quỹ phục hồi môi trường.

Các trường hợp cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản các đơn vị, doanh nghiệp phải có hồ sơ thể hiện đã hoàn thành việc thuê đất, ký quỹ phục hồi môi trường và nộp đầy đủ tiền thuê đất, các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định (bản sao có công chứng).

- Đối với trường hợp thi công các công trình có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, các đơn vị, doanh nghiệp phải có hồ sơ (bản sao có công chứng) thể hiện đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí (trong một số dự án trọng điểm, cần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình do UBND tỉnh quyết định).

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành chức năng có liên quan tham mưu UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 8/12/2011  của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước ngày 25/6/2014.

4. Cục Thuế Nghệ An:

a) Có văn bản hướng dẫn chính quyền địa phương và cơ quan có liên quan về trách nhiệm của mình đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc chấp hành các nghĩa vụ Nhà nước về tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí trong hoạt động khai thác khoáng sản, thi công công trình trước ngày 15/6/2014.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành, thị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc nộp tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí trong hoạt động khoáng sản, thi công công trình; có biện pháp phù hợp để các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật

c) Thường xuyên có văn bản thông báo và công khai trên phương tiện thông tin về tình hình nộp tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí của các đơn vị, doanh nghiệp; khi phát hiện đơn vị, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ về tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời về UBND tỉnh và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

5. UBND các huyện, thành, thị:

a) Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động khai thác khoáng sản, thi công công trình trên địa bàn; kịp thời xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ về tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí theo quy định.

b) Đối với các đơn vị, doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh cấp mới giấy phép khai thác khoáng sản, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ về tiền thuê đất, ký quỹ phục hồi môi trường trước khi hoạt động.

c) Chỉ được đề xuất UBND tỉnh và với các cơ quan chức năng tham mưu cấp lại giấy phép hoạt động khoáng sản khi các đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tiền thuê đất, ký quỹ phục hồi môi trường, các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định (bản sao có công chứng kèm theo).

Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành có liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trường hợp còn xẩy ra vi phạm thì người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật./.

UBND tỉnh