Xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh

Thanh Lê 22/09/2022 06:50

(Baonghean.vn) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa Nghị quyết đi vào cuộc sống, trong đó tập trung thực hiện “5 nhiệm vụ trọng tâm” và “3 khâu đột phá”.

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU

Là một đảng bộ tập trung nhiều đầu mối quan trọng, có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh những vấn đề trọng tâm về xây dựng hệ thống chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; do đó, một trong những nhiệm vụ then chốt của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Đảng ủy Khối tổ chức các hội quán triệt chuyên đề, học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Thanh Lê

Để làm được điều đó, Đảng ủy Khối đã đổi mới tư duy phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở vừa tuân thủ các nguyên tắc, điều lệ, thực hiện đúng quy định, quy chế vừa phù hợp với thực tiễn để có những giải pháp đảm bảo cả lý luận và thực tiễn, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân, của tập thể trong thực hiện các chủ trương, chính sách đưa Nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh; khẳng định vị thế của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn liền với trách nhiệm phê và tự phê, phát huy tinh thần dân chủ tập thể, kiểm tra, giám sát để phát hiện dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn ngừa, răn đe. Trong thời gian gần đây, Đảng ủy Khối đưa ra nhiều hình thức, cách làm, lấy “xây” để “chống” và lấy cái tốt đẹp để dẹp cái xấu trong công cuộc chỉnh đốn Đảng. Đơn cử như cuộc thi viết về gương sáng quanh ta, xây dựng các mô hình việc làm tốt, mô hình “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” để làm sao lan tỏa những giá trị, yếu tố tích cực thực sự hiệu quả xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy khối trao đổi với GS Hoàng Chí Bảo. Ảnh: Thanh Lê

Đảng ủy Khối cũng đã lựa chọn những nhiệm vụ mang tính then chốt và đột phá, đó là tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao về trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có nghiệp vụ, nghiệp vụ tinh thông vững vàng để xử lý công việc một cách nhanh, gọn hiệu quả; có bản lĩnh đạo đức cách mạng để đấu tranh phòng, chống những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc. Đảng ủy còn có nhiều đổi mới để làm tốt hơn công tác đảng vụ theo hướng hiệu quả, xử lý nhanh gọn nhất.

Với những giải pháp cụ thể, sắc bén, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh. Đặc biệt, toàn đảng bộ đã chú trọng phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng. Trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm là nội dung xuyên suốt được thực hiện trong toàn đảng bộ nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của người đứng đầu. Xây dựng phong cách “lời nói đi đôi với việc làm”, lấy việc làm và hiệu quả để nêu gương nhằm tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Ảnh: Thanh Lê

Các quy định về nêu gương đã được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện; nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khắc phục những hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn Đảng bộ để xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, trong đó tập trung thực hiện “5 nhiệm vụ trọng tâm” và “3 khâu đột phá”. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành và thực hiện có hiệu quả 1 nghị quyết, 2 đề án, 2 chỉ thị... từ đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh”.

Hoạt động về nguồn của lãnh đạo, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối nơi sơ tán trong thời kỳ chiến tranh ở xã Quang Sơn, huyện Đô Lương (1966-1973); Thường trực Đảng ủy khối tặng quà cho gia đình ông Lê Đăng Cận, bà Lê Thị Quế đã cho cơ quan mượn để làm trụ sở làm việc và nay ông bà hiến đất để xây dựng Bia dẫn tích; Lãnh đạo, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm năm 2022. Ảnh: CSCC

TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ: lãnh đạo công tác cải cách hành chính là việc làm then chốt, đột phá của nhiệm kỳ. Xác định tính cấp thiết của cải cách hành chính trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 02 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh”. Song hành với Nghị quyết 02, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo công tác cải cách hành chính, triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị trực tuyến, hội nghị quán triệt Nghị quyết 05-NQ/TU và hội nghị chuyên đề “Chuyển đổi số - Từ nhận thức đến hành động” đến 63 tổ chức cơ sở Đảng và tới hơn 6.200 đảng viên, quần chúng; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 và xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 14 giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới; ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị”. Đảng bộ thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở về nhiệm vụ cải cách hành chính tại các tổ chức cơ sở Đảng; ban hành kế hoạch xây dựng Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số và rà soát, bổ sung, xây dựng Bộ thủ tục nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện Nghị quyết về cải cách hành chính, các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối đã chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh; quan tâm ứng dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành trong quản lý, xử lý công việc, đến nay 23/23 đơn vị cấp sở sử dụng phần mềm VNPT- IOffice; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và sử dụng hệ thống một cửa điện tử.

Cấp ủy cơ sở cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa tối đa quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường giải quyết hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An. Cùng đó, cấp ủy các cấp quan tâm xây dựng phong cách, lề lối, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là gắn với việc thực hiện công khai, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính; xây dựng văn hóa công sở và quy tắc ứng xử tạo sự đồng thuận của nhân dân và các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc hành chính; chú trọng công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Đây được xem là một giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm xóa bỏ những “nút thắt”, “điểm nghẽn” trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong đảng bộ, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

Tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: T.L

Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị thể hiện ngày càng rõ, vị thế của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh ngày càng được khẳng định, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở các cấp ngày càng được nâng lên; góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục vươn lên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với truyền thống, với vị thế, vai trò của tổ chức Đảng trong các cơ quan đầu ngành của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

(0) Bình luận
Mới nhất
Xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO