Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011 ) mà Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XI thông qua đã ghi : "Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường dân chủ và kỷ luật trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ, bè phái. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc".

Trước yêu cầu đưa sự nghiệp đổi mới phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn, mặt mạnh và mặt yếu của tổ chức Đảng bộc lộ trong thời gian qua, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng là vấn đề quan trọng hàng đầu mà cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hết sức quan tâm. Có xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì mới nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, ngược lại nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng là để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, công tác xây dựng Đảng cần tập trung vào những nhiệm vụ lớn sau đây:

1. Coi trọng công tác giáo dục lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và quán triệt đường lối của Đảng.

Để làm tròn nhiệm vụ người chiến sỹ tiên phong, mỗi đảng viên phải không ngừng học tập đường lối chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Chống bệnh lười và ngại học tập chính trị hoặc bằng lòng, bảo thủ với những hiểu biết đã có của mình. Thông qua thực tiễn, Đảng ta ngày càng tổng kết kinh nghiệm để có những sáng tạo thích hợp, bổ sung vào kho tàng lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi vậy việc học tập đường lối, chính sách của Đảng là không ngừng.

Các cấp ủy Đảng cần có kế hoạch thích hợp để nâng cao trình độ chính trị cho từng loại đảng viên. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ ta, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

2. Rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mang, chống chủ nghĩa cá nhân.

Mỗi tổ chức đảng cần thường xuyên đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cả trong nội bộ và ngoài xã hội. Đề cao những tấm gương, những việc làm tốt, đồng thời phê phán những mặt tiêu cực, làm cho những nét đẹp về văn hoá, đạo đức, lối sống không ngừng nẩy nở.

Trong sinh hoạt Đảng phải coi trọng tự phê bình và phê bình, đồng thời có kế hoạch, biện pháp thích hợp để quần chúng nhân dân tham gia phê bình cán bộ, đảng viên. Bác Hồ đã dạy: "Đồng chí, đồng sự phê bình chưa đủ. Phải hoan nghênh quần chúng phê bình nữa, thì sự phê bình mới hoàn toàn đúng".

Đi đôi với giáo dục, cần coi trọng công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh và kịp thời những đảng viên vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất và lối sống.

Phải kịp thời ngăn ngừa và đấu tranh giải quyết tình hình kém đoàn kết nội bộ ở một số tổ chức đảng nhất là trong một số cán bộ lãnh đạo vì mâu thuẫn về quyền lợi, về địa vị, có nơi hình thành những "nhóm lợi ích ngầm" khác nhau, do đó mà sinh ra mất đoàn kết. Nếu mất đoàn kết trong cán bộ lãnh đạo sẽ gây tác hại to lớn về nhiều mặt trong nội bộ và phong trào cách mạng, đó là tội lỗi lớn nhất cần phải đấu tranh và xử lý nghiêm minh.

3. Đổi mới công tác cán bộ. coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Mỗi địa phương, đơn vị cần thường xuyên rà soát để bổ sung quy hoạch cán bộ. Thực hiện cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng những người có đức, có tài, khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp. Không bổ nhiệm cán bộ không đủ đức, đủ tài, cơ hội chủ nghĩa. Thực hiện nghiêm cơ chế thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của cấp trên.

Phát hiện kịp thời để xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương.

Nghệ An là quê hương Xô viết, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ các cấp các ngành của Nghệ An phải xứng đáng với truyền thống vẻ vang, phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng. Vì vậy phải xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ tham nhũng hoặc bao che tham nhũng.

4. Đồng thời với những nhiệm vụ trên cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác của cấp uỷ đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Khắc phục tình trạng cấp uỷ đảng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo các cơ quan nhà nước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đảng ta là Đảng cầm quyền duy nhất nên tổ chức đảng phải lắng nghe ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể, tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hà Văn Tải

Tin mới

Ghi trên đường Đào Tấn

Ghi trên đường Đào Tấn

(Baonghean.vn) - Trên đường Đào Tấn, những di tích lịch sử như Hào thành, cửa Tả, cửa Hữu… cùng hệ thống bảo tàng còn nguyên đó. Nhưng nay, khi các cơ sở kinh doanh dày thêm, đặc biệt, khi phố ăn đêm được biết đến như một trung tâm ẩm thực thì “nét cổ xưa trong lòng phố thị” đã có phần suy giảm.
Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh Thành Chung

Rà soát, chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn

(Baonghean.vn) -  Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào ngày 04/02/2022, tại thành phố Vinh, với sự tham gia của đông đảo các đại biểu Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghệ An: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp

Nghệ An: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp

(Baonghean.vn) -Đó là một trong những nội dung Báo cáo của Tổ công tác 2416 (Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2416/QĐ-UBND đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài) về nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành của Nghệ An cần nhìn nhận đúng tình hình thực tế, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, cùng nhau gánh vác và chia sẻ trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
Nghỉ học

Các trường học vùng cao Nghệ An chủ động giải pháp 'gọi' học trò trở lại lớp sau Tết

(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 2 tuần, học sinh Nghệ An nói riêng đã trở lại trường học để bắt đầu học kỳ mới. Thời điểm này, việc duy trì nề nếp học tập cũng đã được các nhà trường quan tâm, hạn chế cao nhất tình trạng học sinh bỏ học nhất là ở vùng cao.
Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C

Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C

(Baonghean.vn) -  Những ngày cuối tháng 1/2023, vùng miền núi cao Nghệ An nhiệt độ liên tục hạ thấp đến 1 độ C, gây rét đậm, rét hại. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, người dân, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng, chống rét, hạn chế các ảnh hưởng xấu.
V league

V.League 2023: Sao chùm, sao lẻ

(Baonghean.vn) -  Mùa giải V-League 2023 sắp khởi tranh lượt đi với khá nhiều điểm đáng chú ý như mỗi đội bóng được đăng ký một cầu thủ nước ngoài gốc Việt mà chưa cần có quốc tịch, bên cạnh 3 ngoại binh như thông lệ; thi đấu vòng tròn một lượt rồi căn cứ vào kết quả để phân tốp....
 Cam Xã Đoài (Nghi Diên) bán với giá cao nhất tại Nghệ An. Ảnh: Quang An

Nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An bán chạy

(Baonghean.vn) -  Dịp Tết Quý Mão 2023, nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An đã được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn; như cam Đồng Thành, cam Xã Đoài, tảo xoắn Hoàng Mai, rượu đông trùng hạ thảo, tương, nước mắm, trà sen, nấm, kể cả hàng mây, tre đan….
HLV Chu Đình Nghiêm

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hải Phòng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng'; HLV châu Âu chưa hài lòng dù Hà Nội FC giành Siêu Cúp Quốc gia

(Baonghean.vn) -  HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, với lực lượng hiện tại, Hải Phòng chỉ dám đặt mục tiêu trụ hạng ở V.League 2023; Nhà cầm quân người Montenegro vẫn chưa thực sự hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
‘Quán tính’ của Tết

‘Quán tính’ của Tết

(Baonghean.vn) - Không ai sợ Tết, nhưng sợ nhất là đến Rằm tháng Giêng mà vẫn hồn nhiên “ăn Tết”. Niềm vui có thể “quán tính” nhưng cuộc sống lại cần phải có những điểm dừng.