Xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ có tâm, tài...

(Baonghean) - …(Trích phát biểu của đồng chí Trần Hồng Châu -  Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
 
Qua theo dõi nắm tình hình, BTV  Tỉnh ủy nhận thấy trong năm 2013, ngành Tổ chức xây dựng Đảng có 6 mặt cần được biểu dương: 
 
Thứ nhất, ngay từ đầu năm thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy,  ban tổ chức các cấp đã làm tốt, làm sớm công tác tham mưu cho cấp ủy kiểm điểm đánh giá giữa nhiệm kỳ, thông qua đó ban tổ chức các cấp  cùng với các cơ quan tham mưu đã tham mưu kịp thời cho BTV, cấp ủy các cấp về việc điều chỉnh một số chủ trương, giải pháp, rút ra những mặt được, những mặt còn tồn tại, yếu kém, những chỉ tiêu, những vấn đề cần tác động trong nửa nhiệm kỳ.
 
Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu tại hội nghị.
 
Thứ hai, là đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03, nhất là  hàng loạt vấn đề đặt ra sau kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ4. Việc này được BTV Tỉnh ủy giao cho các ban xây dựng Đảng nhưng nòng cốt, trọng tâm là Ban Tổ chức.
 
Thứ ba, chúng ta đã kiện toàn bổ sung kịp thời các đoàn thể, các đơn vị, cơ quan mới thành lập nhất là ở Thị xã Hoàng Mai và Quỳnh Lưu. 
 
Rất nhiều vấn đề đặt ra về tổ chức, cán bộ, một loạt cơ chế chính sách… nhưng chúng ta đã chỉ đạo triển khai rất tốt, thông qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, khí thế làm việc ở các cơ quan đơn vị này tốt hơn.
 
Thứ 4, Ban Tổ chức các cấp đã có cố gắng trong hai mảng nghiệp vụ chuyên môn là việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở cơ sở. Trong năm chúng ta kết nạp được gần 6000 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên người gốc giáo, đưa số xóm chưa có chi bộ từ con số hơn 100 xuống còn 93, đưa số đơn vị xóm, bản chưa có đảng viên xuống còn 73. Nỗ lực này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là hệ thống tổ chức xây dựng Đảng
 
Thứ năm, đó là Ban Tổ chức đã phối hợp với Các ban xây dựng Đảng  tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20 và tham mưu Bộ Chính trị  ban hành Nghị quyết 26 về Nghệ An. Đây là dấu ấn của năm nhưng cũng có thể khẳng định dấu ấn nhiệm kỳ. Lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng cho một tỉnh. Kết quả này có sự đóng góp lớn của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
 
Thứ sáu là mặc dù Nghệ An là một trong 10 địa bàn mà thế lực thù địch chọn để đẩy mạnh diễn biến hòa bình và tự diễn biến nhưng trong năm qua công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng là mảng được hệ thống tổ chức xây dựng Đảng thực hiện tốt.  
 
Đó là những mặt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng được BTV ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy lưu ý một số tồn tại hạn chế. Đó là: 
 
- Mặc dù công tác qui hoạch cán bộ đã có nhiều cố gắng nhưng chất lượng qui hoạch cán bộ chưa cao, thậm chí có những nơi làm chưa đúng qui định, có những người chưa phải đảng viên cũng đưa vào qui hoạch BTV, BCH. Điều này cũng cho thấy sự khủng hoảng về cán bộ cần khắc phục.
 
- Chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở vùng đặc thù (bao gồm cả tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể), bình thường thì vẫn xếp loại vững mạnh, xuất sắc nhưng khi gặp sự cố lại không xử lý được. Đây là vấn đề còn hạn chế đòi hỏi công tác tổ chức cần phải quan tâm.
 
- Một số đơn vị cơ sở và cả cấp trên cơ sở sau kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ4 vẫn có những diễn biến lình xình về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phong cách lề lối làm việc, việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở… dẫn tới nội bộ mất đoàn kết, phong trào không chuyển biến tích cực, sự tham mưu, xử lý, sắp xếp giải quyết hiệu quả chưa cao. Đây là trách nhiệm của ngành Tổ chức.
 
- Một tồn tại nữa là công tác bám cơ sở, nắm tình hình chưa kịp thời, thông tin tham mưu chưa chuẩn xác.
Đó là những tồn tại mà chúng ta phải khắc phục. Điều lệ Đảng và qui chế đã qui định Ban Tổ chức có quyền kiểm tra, giám sát các tổ chức, cơ quan đơn vị về việc thực hiện các chức năng trong lĩnh vực phạm trù của mình để chấn chỉnh. Cái này chúng ta làm đang ít và hiệu quả chưa cao.
 
Năm 2014 được xác định là năm tăng tốc  để hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, có rất nhiều vấn đề quan trọng  diễn ra. BTV Tỉnh ủy đề nghị những người làm công tác  tổ chức cần phối hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, tuyên giáo, dân vận để tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, công tác tư tưởng. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, dễ kéo theo cả dây chuyền đòi hỏi chúng ta phải vào cuộc.
Trong 2014, BTV Tỉnh ủy yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung một số nhiệm vụ:
 
 Thứ nhất là tập trung tuyên truyền Hiến pháp, sau Hiến pháp, Đảng và Nhà nước sẽ có một loạt điều chỉnh về chủ trương chính sách, ít nhất là 98 luật phải sửa đổi, dưới các luật là các văn bản, song hành với đó là một loạt các chủ trương, chính sách của Đảng.
 
Thứ hai là triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An, trước đây Bộ Chính trị cho “xâu cá” còn bây giờ Bộ Chính trị cho “cần câu”, vấn đề là làm thế nào để câu được cá? Điều này là rất quan trọng, đòi hỏi phải triển khai Nghị quyết 26 cho hiệu quả.
 
Thứ 3, trong năm 2014, tỉnh ta tiến hành tổng kết 30 năm đổi mới, đây là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng mà mảng tổ chức cán bộ là nòng cốt. Chúng ta cần tổng kết, rút ra những vấn đề dưới góc độ công tác tổ chức cán bộ để tham mưu cho cấp ủy, Trung ương, đẩy mạnh việc đổi mới hoàn thiện các qui chế, cơ chế quản lý điều hành, cơ chế lãnh đạo, cải cách hành chính trong Đảng.
 
Nói sâu hơn về nhiệm vụ chuyên môn, đối với công tác tổ chức,  BTV Tỉnh ủy lưu ý cần tập trung củng cố các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; tiếp tục, xây dựng phát triển tổ chức đảng và đảng viên vùng đặc thù,  vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là những nơi chưa có chi bộ, chưa có đảng viên. Việc đưa đảng viên nơi khác về để xóa điểm trắng về chi bộ cũng là một cách làm nhưng không phải là tốt nhất. Chúng ta phải phát triển được đảng viên ở cơ sở, nâng cao vị thế vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng cơ sở. Đối với  công tác phát triển đảng viên, một khi đã phát triển phải tạo điều kiện, môi trường để đảng viên phát huy được vai trò của mình, phát triển số lượng phải đi kèm với  nâng cao chất lượng. Thực tế hiện nay tại một số địa phương, trong năm số đảng viên bị xóa tên gần 10% chủ yếu là đảng viên trẻ. Đó là vấn đề cần báo động về vấn đề đầu vào của đảng viên.
 
Đối với công tác cán bộ phải quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Bởi con người quyết định tất cả. Cán bộ phải có kiến thức, cái tâm sáng mới làm được việc. Bên cạnh đó phải làm công tác qui hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt, đánh giá cán bộ cho thật chuẩn, mang tính kế thừa. Trong cơ chế thị trường hiện nay, những người làm công tác tổ chức cán bộ phải bố trí đúng người đúng việc.
 
Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, BTV nhấn mạnh, hiện nay diễn biến hòa bình ở Nghệ An rất phức tạp, đề nghị Ban Tổ chức phối hợp với Ban Nội chính, các ngành khối nội chính để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 
Một nhiệm vụ quan trọng nữa đó là tập trung làm tốt Nghị quyết TƯ 4 về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Nhất là việc thực hiện những vấn đề cần làm ngay sau kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ4 đã làm đến đâu?  Hiện nay khối huyện, khối ngành mới thực hiện được 45-46% những vấn đề chỉ ra sau kiểm điểm. Cần tập trung làm rõ nguyên nhân Về Chỉ thị 03, chúng ta phải bám vào chủ đề của năm 2014 để lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức. Đó là “nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Bên cạnh đó phải phối hợp với Các ban xây dựng Đảng để tham mưu tốt và chuẩn bị tốt cho Đại hội nhiệm kỳ mới ( nhiệm kỳ 2016-2020). 
 
Cuối cùng, chúng  ta phải tập trung chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ vừa có tâm, đức vừa có nghiệp vụ, chuyên môn, có trách nhiệm và có bản lĩnh.

Khánh Ly(ghi)