Xây dựng Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung bộ

(Baonghean) - Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.
 
Trung tâm hành chính Thành phố Vinh.
 
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân Thành phố Vinh nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua?
 
Đồng chí Võ Viết Thanh: Trong điều kiện khó khăn chung do suy thoái kinh tế chậm được phục hồi nhưng kinh tế Thành phố Vinh vẫn có bước phát triển. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,92%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người/năm tăng từ 36,47 triệu đồng lên 75,52 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng  thương mại - dịch vụ tăng từ 58,66% lên 65,23%; công nghiệp xây dựng giảm từ 39,39% xuống còn 33,16%; nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 1,96% còn 1,61%. Công nghiệp và xây dựng tăng trưởng bình quân hàng năm 9,64%. Dịch vụ, thương mại, du lịch tiếp tục phát triển cả về quy mô, chất lượng.  Các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông phát triển mạnh. 
 
Lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả nổi bật. Đến nay đã có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (Nghi Liên,  Hưng Đông, Hưng Lộc). Công tác thu hút đầu tư được quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ có 103 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 26.101,75 tỷ đồng. 
 
 Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai có nhiều tiến bộ. Đã phối hợp với các ngành cấp tỉnh hoàn thành đề án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Tích cực giải quyết đất đai tồn đọng, đất ở cho các đối tượng chính sách, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 95%. Đã giải quyết 75/113 khu tập thể cũ.
 
Các công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng như: nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế, đưa vào sử dụng cầu Bến Thủy 2, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A, xây dựng các cầu vượt đường sắt, đường 72m. Triển khai thực hiện dự án phát triển đô thị Vinh bằng vốn WB (153 triệu USD). Tiến hành quy hoạch, cải tạo, nâng cấp mạng lưới điện, hệ thống cấp nước máy trên địa bàn thành phố. Hoàn thành dự án thoát nước Thành phố Vinh giai đoạn 2. 
 
Văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ có bước phát triển. Mạng lưới giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập các bậc học  của con em trên địa bàn thành phố và khu vực. Các đề tài khoa học - công nghệ được triển khai ứng dụng có hiệu quả. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Các chính sách xã hội được chăm lo; công tác bảo trợ xã hội, chính sách người có công được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,69%/chỉ tiêu ĐH<>
 
Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả tốt. Hoạt động của HĐND, UBND các cấp được đổi mới ngày càng có hiệu lực, hiệu quả hơn. 
 
Phóng viên: Thưa đồng chí! Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thành quả to lớn đã đạt đươc, còn những hạn chế, yếu kém nào?
 
Đồng chí Võ Viết Thanh: Bên cạnh những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những hạn chế, yếu kém sau đây: 
 
1. Kinh tế chưa có bước đột phá, tăng trưởng không đạt chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa tốt. Trong thực thi công vụ còn có cán bộ vi phạm pháp luật. Bộ mặt đô thị chưa thực sự xanh, sạch, đẹp. Tiến độ xây dựng cơ bản một số công trình, dự án còn chậm.
 
Trung tâm thương mại TP. Vinh. Ảnh: Sỹ Minh
2. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế. Mạng lưới trường, lớp chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là bậc học mầm non. Chất lượng khám, chữa bệnh ở một số bệnh viện chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao. 
 
3. An ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp. Đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều. Công tác xử lý vụ việc sau tiếp dân, sau thanh tra, kiểm tra có lúc chưa kịp thời và thiếu triệt để. 
 
4. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ chính trị. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số nơi thiếu chặt chẽ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn thiếu tính chiến lược, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận. 
 
5. Hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; kỷ cương, kỷ luật, ý thức, trách nhiệm và đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu kém...
 
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua?
 
Đồng chí Võ Viết Thanh: Nhiệm kỳ qua, có nhiều bài học kinh nghiệm cần được đúc kết để vận dụng trong nhiệm kỳ tới, trong đó 4 vấn đề trọng tâm là: 
 
1. Luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
2. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần bám sát thực tiễn cơ sở, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu then chốt, đột phá để tập trung giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức đảng gắn với đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
 
3. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. 
 
4. Huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là thu hút đầu tư để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Vinh, xứng tầm với đô thị loại I.
 
Phóng viên: Thưa đồng chí! Để đạt mục tiêu mà Nghị quyết 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đã đề ra là xây dựng Thành phố Vinh trở thành Trung tâm  vùng Bắc Trung bộ, quan điểm phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tới như thế nào?
 
Đồng chí Võ Viết Thanh: Trên tinh thần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ, xây dựng Thành phố Vinh thành đầu tàu tăng trưởng của tỉnh và vùng Bắc Trung bộ, quan điểm phát triển trong nhiệm kỳ tới cần tập trung những nội dung sau: 
 
1. Phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội thành phố gắn với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
2. Tăng cường công tác thu hút đầu tư, tạo đột phá trong phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, dịch vụ chất lượng cao.
 
3. Phát triển thành phố toàn diện, hài hòa, bền vững và khẳng định là cực tăng trưởng của tỉnh. Từng bước mở rộng không gian đô thị theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
4. Phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại; tiếp thu văn hóa tiên tiến, xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ.
 
Quán triệt mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh, sớm trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ trên 10 lĩnh vực: Tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo.
 
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Hữu Nghĩa
 
Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ Thành phố Vinh phấn đấu đến 2020: 
 
1. Nhịp độ tăng trưởng bình quân: 12,5 - 13,5%.
2. Cơ cấu kinh tế: CN - XD 33%; Dịch vụ 66%; Nông nghiệp 1%.
3. Tổng mức đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 đạt 27.000 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020 đạt 100.000 tỷ đồng.
4. Thu ngân sách đến năm 2020 đạt 10.000 tỷ đồng/năm, phân cấp thành phố thu 3.056 tỷ đồng. Nhịp độ thu ngân sách bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 13 - 14%.
5. Giá trị gia tăng bình quân đầu người: 141,7 triệu đồng.
6.  Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%.
7. Giải quyết việc làm hàng năm: 4.450 người
8.  Tỷ lệ hộ nghèo: <>
9. Tỷ lệ cây xanh đô thị: 12,5 m2/người.
10.  Tỷ lệ phường, xã an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu vững mạnh toàn diện: 90%
11. Hằng năm Đảng bộ Thành phố đạt danh hiệu Vững mạnh.