Xử lý nợ thuế trong lĩnh vực khoáng sản

(Baonghean) - Sau khi xem xét đề nghị của Sở TN&MT và Cục Thuế Nghệ An về nội dung xử lý các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản còn nợ thuế, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
 
- Cục Thuế Nghệ An: Chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan có liên quan áp dụng đồng bộ quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế trong lĩnh vực khoáng sản; rà soát lại các trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động khoáng sản đã áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định trong lĩnh vực thuế hiện hành, đề xuất Sở TN&MT xử lý theo quy định của Luật Khoáng sản.
 
- Sở TN&MT: Trên cơ sở rà soát và đề xuất của Cục Thuế  Nghệ An có văn bản thông báo cho các doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu trình UBND tỉnh xử lý các trường hợp không có biện pháp khắc phục.
 
Ubnd tỉnh