Xử lý tang vật do vi phạm hành chính

(Baonghean) - Ngày 10/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 215/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

Thông tư quy định, đối với tang vật là tiền Việt Nam, Kho bạc Nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; đối với tang vật là ngoại tệ, Kho bạc Nhà nước thực hiện nộp quỹ ngoại tệ tập trung (theo nguyên tệ), đồng thời quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm hạch toán để ghi thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; đối với tang vật là vàng bạc, đá quý, kim loại quý (không phải là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia), chứng chỉ có giá thì chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện để tổ chức bán đấu giá theo quy định; đối với vàng bạc, đá quý, kim loại quý là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thì chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý, xử lý.

Về việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá, Thông tư quy định 3 trường hợp phải thành lập Hội đồng để xác định hoặc xác định lại giá khởi điểm, bao gồm: Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khi chuyển giao để bán đấu giá chưa được xác định giá trị; Thời điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá quá 60 ngày, kể từ ngày xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Biên bản định giá; Giá trị tang vật, phương tiện đã được xác định tại Biên bản định giá chênh lệch  từ 10% trở lên so với giá của mặt hàng cùng loại theo thông báo giá của Sở Tài chính tại thời điểm chuyển giao để bán đấu giá.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/1/2013 và bãi bỏ đối với quy định tại Khoản 2, Điều 14 của Thông tư số 137/2010/TT-BTC.


N.T (Tổng hợp)