Xung quanh việc đăng thông báo "UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của công dân"

(Baonghean) - Ngày 15/9/2014, Báo Nghệ An nhận được đơn kiến nghị của ông Hoàng Anh Chân, (khối 3, Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) và đơn kiến nghị của ông Trần Kim Long (xóm 6, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên), nội dung:
 
Không đồng tình với Thông báo số 359/TB-UBND-KT ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấm dứt, không thụ lý, không xem xét giải quyết nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của công dân theo thẩm quyền…; Báo Nghệ An đã đăng thông báo số 359/TB-UBND-KT ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An trên các số báo (5 số báo ngày 31/7, 7,14,21/8 và 4/9/2014) khi không điều tra chứng cứ pháp lý của nguyên đơn khiếu nại tố cáo là bao che cho thông báo trên. Đăng tải thông báo trên hình thức phô tô là đăng trái pháp luật. Những nội dung trên, Báo Nghệ An xin được trả lời như sau:
 
Thứ nhất: Không đồng tình với Thông báo số 359/TB-UBND-KT ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấm dứt, không thụ lý, không xem xét giải quyết nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của công dân theo thẩm quyền. Về vấn đề này, trước đó, ngày 29/8/2014  ông đã có đơn gửi đến Báo Nghệ An.  Theo thẩm quyền, Báo Nghệ An chuyển đến UBND tỉnh Nghệ An (Phiếu chuyển đơn số 466.PC/BĐ/BNA ngày 10/9/2014 đến UBND tỉnh) để kiểm tra, xử lý và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.  
 
Ngày 22/9/2014, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 6936/UBND-KT về việc trả lời khiếu kiện của công dân. Theo đó, nội dung ông yêu cầu và tố cáo đã được các cơ quan chức năng kiểm tra giải quyết và trả lời không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính, nhưng ông vẫn không chấp nhận và tiếp tục gửi đơn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 359/TB-UBND-KT ngày 15/7/2014, trong đó, hướng dẫn ông Hoàng Anh Chân khởi kiện vụ án tại tòa án để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 
Sau khi nhận được trả lời của UBND tỉnh, Báo Nghệ An đã có Công văn số 471.PC/BĐ/BNA, ngày 23/9/2014 về việc trả lời đơn công dân, (kèm theo công văn trả lời của UBND tỉnh) gửi ông Chân.
 
Thứ hai: Về nội dung các ông cho rằng, Báo Nghệ An đăng tải Thông báo số 359/TB-UBND-KT ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An khi không điều tra chứng cứ pháp lý của nguyên đơn khiếu nại tố cáo là bao che cho thông báo trên, đăng tải thông báo trên hình thức phô tô là đăng trái pháp luật.
 
Về vấn đề này, căn cứ vào các luật và văn bản sau:
 
- Luật Báo chí 1989, Luật báo chí (sửa đổi, bổ sung) 1999 quy định: Báo chí nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn của nhân dân. Luật Báo chí còn quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí: Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. 
 
- Luật Khiếu nại 2011 cũng quy định: Gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại, trong đó có hình thức: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể tại Điểm c, Khoản 2, Điều 41 quy định: “2. Người giải quyết khiếu nại lần hai lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai sau đây: a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác; b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại; c) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng”.
 
- Chỉ thị số 14/CT-TTg  ngày 18/5/2012 “Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” yêu cầu phải công khai nội dung, quá trình và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bằng các hình thức phù hợp, kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử. Cụ thể tại Điểm đ, Điều 1 Chỉ thị “Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Nhằm chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: ...“Phải công khai nội dung, quá trình và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử”.
 
Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam - tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Báo Nghệ An luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. Việc đăng tải các quyết định, công văn, thông báo về việc UBND tỉnh giải quyết đơn thư công dân là Báo Nghệ An đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ tuyên truyền của cơ quan báo chí; thực hiện đúng nhiệm vụ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Luật Khiếu nại và các văn bản pháp luật của Việt Nam quy định. 
 
Trên đây là trả lời của Báo Nghệ An về những nội dung kiến nghị của ông Hoàng Anh Chân, khối 3, Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc và ông Trần Kim Long, xóm 6, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên.
 
Báo Nghệ An