Yên Thành: Phân công nhiệm vụ, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Để nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, nhất là chi bộ khối nông thôn, bên cạnh việc đổi mới tư duy cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cách làm của Đảng bộ huyện Yên Thành là tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ và giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Yên Thành có 82 TCCSĐ, trong đó 39 đảng bộ xã, thị trấn. Số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở là 672 chi bộ,10.827 đảng viên. Vì vậy, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, Huyện ủy Yên Thành đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể như: Đổi mới công tác quản lý hồ sơ và đặc biệt là quản lý hoạt động thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới; đồng thời xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạođức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các TCCSĐ đều phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách cơ sở, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ chỉ đạo cơ sở. Coi đây là một tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên. Từ đó cấp ủy viên sát cơ sở hơn, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của nhân dân cũng như cán bộ, đảng viên báo cáo cấp ủy Đảng để kịp thời tháo gỡ.

Hầu hết các chi bộ đều phân công rõ nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách từng phần việc, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, củng cố QP - AN. Số đảng viên cao tuổi hoặc đi làm ăn xa được miễn sinh hoạt nhưng hằng năm vẫn phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên tại nơi cư trú để chi bộ quản lý.

Trong sinh hoạt, chi bộ đều có đánh giá công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời định hướng dư luận, giải quyết vướng mắc nảy sinh. Công tác thi đua khen thưởng, kỹ luật được tổ chức đảng, quan tâm; giáo dục, giúp đỡ những cán bộ, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm. Định kỳ hàng tháng, hàng quy các TCCSĐ đều có kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy chế. Qua đó phát hiện những sai phạm, thiếu sót để chỉ đạo cơ sở khắc phục.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể trong vận động nhân dân giám sát cán bộ đảng viên, góp ý, bỏ phiếu xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Qua ý kiến của nhân dân đã phát hiện những sai phạm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên, kịp thời báo cáo cấp ủy xem xét, thực hiện đúng quy trình kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Năm 2009 có 70 đảng viên bị kỷ luật (trong đó khiển trách 18, cảnh cáo 38, cách chức 4, khai trừ 1), năm 2010 số đảng viên bị kỷ luật giảm xuống còn 28 (trong đó khiển trách 6, cảnh cáo 16, cách chức 4, khai trừ 2).

Sáu tháng đầu năm 2011 kỷ luật 25 đảng viên (khiển trách 6, cảnh cáo 17, khai trừ 2). Ông Trần Văn Đại- Phó Bí thư Huyện ủy Yên Thành cho biết: Chính việc phân công nhiệm vụ, tăng cường quản lý, giám sát gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện để xếp loại cuối năm là yếu tố nâng cao chất lượng đảng viên. Từ đó xây dựng và củng cố chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Việc làm này buộc đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức và gương mẫu trước quần chúng.


Khánh Ly