Yêu cầu tăng cường lưu thông tiền mệnh giá dưới 20.000 đồng

Đây là một phần nội văn bản số 4546 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng về công tác tiền tệ kho quỹ.

Ảnh minh họa

Theo văn bản trên, thời gian qua công tác thu chi tiền mặt, công tác tuyển chọn, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trong ngành Ngân hàng đã đi vào nề nếp, phần lớn các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Thống đốc NHNN về công tác này.

Để đảm bảo cơ cấu các loại tiền trong lưu thông hợp lý và nâng cao chất lượng đồng tiền Việt Nam trong lưu thông, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (giám đốc) các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư số 23, đảm bảo chi tiền ra lưu thông đủ cơ cấu các loại mệnh giá; tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức tín dụng trên địa bàn về việc thực hiện công tác thu chi tiền mặt, công tác tuyển chọn, phân loại tiền; kiên quyết từ chối nhận của tổ chức tín dụng các bó, bao tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông có lẫn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và các bó tiền đóng gói sai quy định, lẫn loại tiền.

Các tổ chức tín dụng chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện đúng quy định của NHNN về công tác tiền tệ kho quỹ, đảm bảo trong kho, quỹ tại chi nhánh, các quầy giao dịch của đơn vị thường xuyên có đủ các loại mệnh giá tiền để chi cho khách hàng, tăng cường chi ra lưu thông các loại tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện nghiêm quy định tại Quyết định số 24/2008 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, kiên quyết không đưa ra lưu thông những tờ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (nhầu nát, cũ bẩn, mờ hình ảnh hoa văn, chữ số); tăng cường công tác tuyển chọn, phân loại tiền; thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ ngân quỹ trong công tác kiểm đếm, tuyển chọn, đóng gói tiền theo đúng quy định.

Theo HNMO - TH