#ban thường vụ

55 kết quả

Nghệ An thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kết luận số 173-KL/TU, về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Thị xã Thái Hòa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với 3 chủ trương, chính sách đặc thù cho thị xã Thái Hòa về tăng tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất, hỗ trợ xi măng và kinh phí sự nghiệp hạ tầng thị chính.