Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng: Đổi mới tư duy pháp lý trong văn kiện Đại hội Đảng

Theo Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng, việc tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý nhằm phục vụ tốt hơn sự nghiệp đổi mới đất nước và bổ sung tư duy đó vào các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng.
Ngày 9/8, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sáng kiến của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”.

Việc tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý nhằm phục vụ tốt hơn sự nghiệp đổi mới đất nước và bổ sung tư duy đó vào các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, đối với việc xây dựng các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng gợi mở những vấn đề cần được nghiêm túc thảo luận, làm rõ tại hội thảo. Đó là vấn đề đổi mới tư duy pháp lý về xã hội, về quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước, về Đảng, về quyền con người, quyền công dân, về nhà nước pháp quyền Việt Nam, về pháp luật, pháp quyền, về dân chủ, dân chủ hóa.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với sự hưởng ứng tích cực và đầy trách nhiệm của các nhà khoa học luật học, hội thảo sẽ có đóng góp quan trọng cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia về khoa học xã hội và nhân văn đầu ngành trên cả nước tham gia góp ý bốn nội dung lớn như: đổi mới toàn diện, hệ thống, bao trùm tư duy pháp lý đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đảm bảo và thúc đẩy để người dân được tự do, an toàn, phát huy được tiềm năng của mình trong điều kiện xã hội công nghệ thông tin; thu hẹp khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn.

Những ý kiến đề xuất và kiến nghị tại Hội thảo được tổng hợp và là cơ sở để đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

vietnamplus.vn