Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Nghệ An phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022

Phạm Bằng - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 14/3, tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".

Đến dự lễ, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đoàn công tác của Bộ. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Đàng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An dự lễ phát động. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An dự lễ phát động. Ảnh: Thành Duy

XÂY DỰNG, GIỮ GÌN, CHẤN HƯNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM

Ngày 17/2/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ". Đây là nhiệm vụ thực hiện theo tinh thần Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. 

Về nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL cho rằng, môi trường văn hóa là trọng tâm, trung tâm để thúc đẩy cho phát triển du lịch. Bởi lẽ, sản phẩm của du lịch đều mang đậm dấu ấn của văn hóa; thể thao phát triển là vì con người; xây dựng văn hóa, môi trường văn hóa phải tạo ra được sản phẩm là các hoạt động văn hóa, thiết chế văn hóa, cảnh quan văn hóa, ứng xử văn hóa, nếp sống văn hóa, cùng với việc xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới là nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. 

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Thành Duy
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Ngành VH,TT&DL đặt ra nhiệm vụ chủ chốt, chủ đề năm công tác là: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở, đảm bảo mọi thành viên cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền. 

Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng, góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Về công tác tổ chức cán bộ, Bộ VH,TT&DL đề ra nhiệm vụ thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành VH,TT&DL. Kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL phát động . Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".  Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng cống hiến. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

NGHỆ AN HƯỞNG ỨNG MẠNH MẼ CHỦ ĐỀ CỦA NGÀNH VĂN HÓA 

Phát biểu hưởng ứng lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với Nghệ An, việc bảo tồn, gìn giữ truyền thống văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa cơ sở gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển danh xưng Nghệ An. Vùng đất đã trải qua bao thăng trầm, biến động với những giá trị cốt lõi của văn hóa xứ Nghệ vẫn mãi trường tồn và phát triển xuyên suốt theo thời gian. Truyền thống yêu nước, hiếu học, đoàn kết đấu tranh cách mạng đã làm nên bản sắc văn hóa con người xứ Nghệ. 

Chính truyền thống ấy là nền tảng, động lực, góp phần tạo nên một Nghệ An hôm nay khởi sắc với hơn 3.000 di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy, tạo được những bước chuyển lớn về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu hưởng ứng Lễ phát động. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu hưởng ứng Lễ phát động. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện thông điệp, hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ s và Công tác tổ chức cán bộ” của ngành VH,TT&DL, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Nghệ An sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa phù hợp với tình hình trong giai đoạn mới, đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, Nghệ An sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực và đẩy nhanh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, phát triển Phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có chất lượng, chiều sâu, bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc gắn với thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, rà soát, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ công chức làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo số lượng và chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

VĂN HÓA LÀ NỀN TẢNG TINH THẦN, MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, môi trường văn hóa là nơi các hệ giá trị - yếu tố cốt lõi của bản sắc dân tộc được hình thành, gìn giữ và phát huy; là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc, khơi nguồn cảm hứng, sáng tạo những giá trị mới, nơi tiếp biến tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn - sức mạnh mềm quốc gia trên trường quốc tế. 

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Có cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân... Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân ái; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh".

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Llễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Thành Duy

Đồng tình với việc xác định chủ đề và nội dung: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ" của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng gợi mở 6 nội dung để các cấp, ngành nghiên cứu, triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ, phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Đặc biệt coi trọng xây dựng, phát triển gia đình thực sự, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, nếp sống, lối sống cho mỗi người. Kế thừa giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Nghệ An phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 ảnh 6
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An nhấn nút phát động triển khai công tác năm 2022 của ngành VH,TT&DL. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu gắn các hoạt động văn hóa, xây dựng môi trường an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa ", "uống nước nhớ nguồn", nhân đạo, từ thiện.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa thành hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành. Trước mắt, để tạo đột phá trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở, ngành Văn hóa phải chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình mới về việc cưới, văn minh, tiết kiệm, kế thừa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa là của cả hệ thống chính trị với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng yêu cầu đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ quan, đơn vị, gia đình. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Nghệ An phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 ảnh 7
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại xã Nam Giang (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, cần phải tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; khắc phục tình trạng chắp vá, tùy tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hóa ở cả trung ương và địa phương. Lãnh đạo và quản lý văn hóa không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị, đạo đức, mà còn phải có trình độ chuyên môn, kiến thức sâu rộng, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa./.

Tin mới

Đêm nhạc để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng người yêu nhạc Trịnh. Ảnh: Cao Đông

Da diết đêm nhạc nhớ Trịnh

(Baonghean.vn) - Tròn 22 năm người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn rời bỏ “kiếp rong chơi” trần thế - cái triết lý thân phận mà có lẽ chỉ riêng ông mới biểu đạt như vậy, là cũng chừng ấy thời gian giới mộ điệu chưa một ngày lãng quên ông, bằng việc hát lên những giai điệu đắm say, nồng nàn...
Nghệ An: Nỗi đau từ bệnh dại tiếp tục kéo dài

Nghệ An: Nỗi đau từ bệnh dại tiếp tục kéo dài

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang là một trong những địa phương có số người tử vong về bệnh dại cao nhất cả nước. Từ đầu năm 2023 đến nay, ở tỉnh đã có 3 người tử vong do bệnh dại và hàng nghìn người bị chó, mèo cắn phải tiêm vaccine phòng dại.
GS Đặng Hùng Võ: Thoát lối mòn tư duy trong sửa đổi Luật Đất đai

GS Đặng Hùng Võ: Thoát lối mòn tư duy trong sửa đổi Luật Đất đai

(Baonghean.vn) - Luật Đất đai phải khai mở được giá trị tiềm ẩn trong nguồn lực đất đai, chia sẻ giá trị đó sao cho công bằng giữa Nhà nước, nhà đầu tư dự án và những người đang sử dụng đất như Nghị quyết 18 yêu cầu, không nên chỉ quanh quẩn với tư duy về quyền lực thu hồi đất của Nhà nước.
Những lỗi khiến xe ôtô hao mòn xăng không ngờ đến

Những lỗi khiến xe ôtô hao mòn xăng không ngờ đến

Sau một thời gian ngắn sử dụng, xe ôtô xuất hiện tình trạng ngốn xăng hơn bình thường. Đôi khi, nguyên nhân gây hao xăng lại nằm ở những lỗi chủ quan của người dùng. Người dùng cần biết để khắc phục tình trạng này.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh

(Baonghean.vn) - Kênh truyền hình CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận kinh doanh trong vụ chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Ông Trump sẽ tới New York vào ngày 3/4 tới để bị truy tố chính thức.
Sông Lam Nghệ An chia tay Cup Quốc gia ngay ở vòng sơ loại

Sông Lam Nghệ An chia tay Cup Quốc gia ngay ở vòng sơ loại

(Baonghean.vn) - Trận đấu phải phân định bằng loạt đá luân lưu. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã không thể chiến thắng được thủ môn đối phương. Sông Lam Nghệ An đã phải nói lời chia tay Cup Quốc gia ngay sau trận đấu vòng sơ loại chiều nay (1/4) trên sân Vinh.
Đọc truyện đêm khuya: Phố lỡ

Đọc truyện đêm khuya: Phố lỡ

(Baonghean.vn) - Một câu chuyện không có cốt truyện, chỉ giống như một ghi chép, một ký sự nhỏ về cuộc sống mưu sinh của những con người nhỏ bé giản dị ở một khu phố nọ, nhưng phía sau những hình ảnh rất đỗi đời thường đó lại ẩn chứa nhiều số phận. 
Vụ mất đất hương hỏa tại xã Văn Thành (Yên Thành): Lấn cả đất của gia đình người có công với cách mạng?

Vụ mất đất hương hỏa tại xã Văn Thành (Yên Thành): Lấn cả đất của gia đình người có công với cách mạng?

(Baonghean.vn) - Tìm hiểu vụ mất đất hương hỏa tại xã Văn Thành (Yên Thành), chúng tôi còn nhận được thông tin gia đình ông Nguyễn Thanh Thản còn lấn sang đất của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, nơi thờ cúng 3 liệt sĩ hy sinh trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh cùng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng.