#cấp bách

6 kết quả

Chống ngập úng trọng điểm ở thành phố Vinh: Những yêu cầu cấp bách

Chống ngập úng trọng điểm ở thành phố Vinh: Những yêu cầu cấp bách

(Baonghean) - Qua 2 năm thực hiện dự án “Chống ngập úng cục bộ trọng điểm trên địa bàn thành phố Vinh”, cho thấy những hiệu quả tích cực, nhiều điểm ngập úng nghiêm trọng được xử lý triệt để. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, hệ thống kênh thoát thiếu đồng bộ, công tác chống ngập úng ở thành phố đỏi hỏi phải triển khai tích cực hơn nữa.
Những vấn đề cấp bách và lâu dài

Những vấn đề cấp bách và lâu dài

(Baonghean)- Qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ở địa phương và trong xu thế hội nhập của quốc gia với tư cách là thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), có thể thấy rõ phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền trong thời kỳ mới.