Chú trọng các giải pháp để điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo chính xác

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch khảo sát việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nhèo trên địa bàn tỉnh, chiều 6/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có cuộc khảo sát tại huyện Nam Đàn.

Bà Tôn Thị Cẩm Hà - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc với UBND huyện và đại diện một số xã Xuân Hòa, Nam Giang, Vân Diên báo cáo cho thấy, thời gian qua, công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời xác định, muốn làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo thì trước hết phải làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, coi đây giải pháp trọng tâm để có kế hoạch hỗ trợ, tác động phù hợp, sát đúng từng đối tượng, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo.

Hàng năm, từ huyện đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo; tổ chức tập huấn, hướng dẫn và trang bị đầy đủ tài liệu cho đội ngũ điều tra viên; tổ chức bình xét hộ nghèo, cận nghèo công khai, đúng quy trình. Huyện cũng đã thành lập các đoàn phúc tra, kiểm tra công tác điều tra, bình xét hộ nghèo đối với một số nơi có dư luận phản ánh có những sai phạm, lệch lạc, hạn chế những mâu thuẫn và bức xúc trong nhân dân. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm dần theo từng năm, từ hơn 18% (năm 2010) xuống còn 2,5 (năm 2015).

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Sơn làm rõ một số khó khăn, hạn chế trong công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo

Tuy nhiên, hiện do có nhiều chính sách ưu đãi đối với người nghèo, nên tâm lý của nhiều người dân vẫn không muốn ra khỏi danh sách hộ nghèo. Quá trình điều tra, xác nhận thu nhập có những khó khăn do tính tự cung, tự cấp đang còn chủ yếu trong cuộc sống của người dân nông thôn. Việc tổ chức bình xét hộ nghèo vẫn còn tư tưởng cục bộ dòng họ hoặc hẹp hòi, không thích ai thì không biểu quyết, mặc dù đối tượng đó đủ tiêu chí để công nghệ hộ nghèo; có đối tượng nghèo nhưng do lười lao động cũng không được cộng đồng ủng hộ. Năng lực điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo của một số điều tra viên còn hạn chế nên có biểu hiện chưa chính xác, thiếu khách quan.

Ông Nguyễn Mậu Tùng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ một số nội dung đoàn công tác HĐND tỉnh quan tâm

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Nam Đàn tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xóa đói, giảm nghèo nói chung và công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nhèo nói riêng. Sắp tới sẽ áp dụng chuẩn nghèo và tiêu chí điều tra, đánh giá hộ nghèo theo hướng đa chiều, vì vậy huyện cần chủ động để triển khai chặt chẽ, đúng quy trình. Cần quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về chính sách xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh những sai lệnh, đảm bảo tính khách quan, công bằng. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo các cấp nhằm kết nối và phối hợp tốt với các ngành, các cấp trong công tác chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo cũng như điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo một cách có hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững.

Minh Chi