Coi trọng tuyên truyền và giám sát thi hành pháp luật

(Baonghean.vn) - Là mt cơ quan tham mưu qun lý nhà nước v hot động tư pháp, năm qua, ngành Tư pháp Ngh An đã tham mưu cho tnh xây dng nhiu văn bn pháp lut quan trng, phi hp tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut ti đông đảo các tng lp nhân dân..


Mt trong nhng hot động quan trng ca ngành Tư pháp là công tác xây dng các văn bn quy phm pháp lut. Trong năm 2011, S Tư pháp góp ý được 190 lượt d tho văn bn và thm định 184 lượt d tho văn bn quy phm pháp lut ca các ban, ngành, địa phương, giúp cho các văn bn được ban hành bo đảm hình thc, ni dung theo quy định ca pháp lut, phù hp vi thc tin qun lý nhà nước tng cơ s. Trên cơ s kim tra, rà soát, S Tư pháp đã phát hin được hơn 200 văn bn Thành ph Vinh, Th xã Ca Lò, huyn Nghi Lc, Qu Hp có ni dung không đúng quy định ca pháp lut, ban hành trái thm quyn hoc ban hành sai căn c pháp lý, có biu hin sao chép máy móc...Thi hòa gii viên gii cơ s - mt trong nhng hình thc tuyên truyn pháp lut sinh động và hiu qu


Cùng vi vic tham mưu xây dng và rà soát quy phm phm lut, công tác hành chính tư pháp cũng được ngành chú trng. Năm qua, nh được thường xuyên bi dưỡng nghip v, kim tra và hướng dn ch đạo thường xuyên nên công tác h tch cp huyn, xã ngày càng đi vào n np. Ti nhiu huyn min núi, nh s vào cuc ca các cp, ngành trong vic tuyên truyn ph biến pháp lut nên bt đầu có ý thc v đăng ký công tác h tch, h khu. Ti huyn Qu Châu, so vi các năm trước, t l đăng ký các s kin pháp lý liên quan đến h tch, h khu trên địa bàn huyn đạt trên 90%. Mt s xã như Châu Bình, Th trn Tân Lc, Châu Hi đạt 100%.

Công tác h tch có yếu t nước ngoài đều tuân th quy định pháp lut, chưa có trường hp sai sót nào xy ra. Bên cnh đó, ngành còn phát hin và ngăn chn kp thi các trường hp gi mo h sơ nhm lành mnh hóa quan h h tch có yếu t nước ngoài. Riêng v công tác ph biến, giáo dc pháp lut và tr giúp pháp lý, ngành Tư pháp ban hành nhiu đề án nhm đề ra nhiu gii pháp để tăng cường hiu qu hot động tuyên truyn, ph biến pháp lut. Đó là Đề án "Cng c, kin toàn và nâng cao cht lượng ngun nhân lc trong công tác ph biến, giáo dc pháp lut đáp ng yêu cu mi, phát trin đất nước"; Đề án "Tuyên truyn, ph biến pháp lut cho người dân nông thôn và đồng bào dân tc thiu s"; Đề án "Tuyên truyn, ph biến pháp lut cho người lao động và người s dng lao động trong các doanh nghip"...


Qua thc hin các đề án, ngành t chc được 112 cuc tp hun, 1.900 bui din đàn sinh hot hi viên, sinh hot câu lc b, trên 8.400 cun tài liu chuyn ti cơ s giúp nhân dân hiu biết và chp hành pháp lut, hn chế vi phm pháp lut, gi vng an ninh, trt t xã hi. Năm 2011, thông qua các đợt tr giúp pháp lý lưu động và qua tng đài 1080, ngành Tư pháp thc hin hơn 2.000 v vic tr giúp pháp lý, kp thi tư vn pháp lut cho hàng ngàn lượt người dân và đối tượng theo quy định.


Ti bui làm vic mi đây vi ngành Tư pháp Ngh An, B trưởng B Tư pháp Hà Hùng Cường đã đánh giá cao nhng n lc ca toàn ngành Tư pháp tnh đã trin khai cơ bn, toàn din các mt công tác thuc chc năng, nhim v, qua đó phc v tt hơn nhu cu ca người dân, doanh nghip...


Tuy vy, bên cnh nhng mt đã đạt được, năm qua, ngành Tư pháp vn còn nhng hn chế như: Công tác tham mưu thc hin chương trình xây dng văn bn quy phm pháp lut chưa bo đảm tiến độ, vic trin khai mt s lut như: Lut v trách nhim bi thường ca nhà nước, Lut Lý lch tư pháp và Ngh định s 55/2011/NĐ - CP ca Chính ph v công tác pháp chế; các quy định v theo dõi thi hành pháp lut ca ngành Tư pháp còn chm và nhiu vướng mc; cht lượng ban hành văn bn cp huyn, xã còn thp; vic phát trin đội ngũ lut sư còn chưa được quan tâm đầy đủ; qun lý nhà nước v công chng đã xut hin mt s biu hin phc tp, khó kim soát...


 
Để khc phc nhng hn chế trên, ông Nguyn Hu Thun, Giám đốc S Tư pháp Ngh An cho rng: Năm 2012, ngoài vic nâng cao cht lượng tuyên truyn, ph biến pháp lut, toàn ngành s phi nâng cao hiu qu hot động t kim tra, kim tra, rà soát và x lý văn bn quy phm pháp lut; phi to ra bước đột phá trong công tác kim tra, theo dõi, thi hành pháp lut, đặc bit chú ý th chế hóa để qun lý hiu qu nhng ngành và lĩnh vc mà đời sng xã hi quan tâm.

Bên cnh đó, ngành s tiếp tc ch đạo nâng cao hiu qu qun lý các hot động hành chính tư pháp và b tr tư pháp để phc v đắc lc, đáng tin cy cho vic hoch định và thc thi nhim v qun lý, phát trin ngun nhân lc; kiên trì và trin khai có hiu qu vic đổi mi, xã hi hóa, phát huy vai trò t qun các t chc ngh nghip, lut sư, công chng, giám định tư pháp.


Mỹ Hà