Công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Nguyễn Mạnh Khôi/Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy 16/09/2022 10:50

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã đặc biệt chú trọng công tác dân vận. Người dạy: “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Những phụ nữ dân tộc Thái ở Tương Dương đi dự ngày hội bản làng. Ảnh tư liệu Đức Anh

Vận dụng tư tưởng dân vận của Bác Hồ, trong những năm qua, công tác dân vận ở Nghệ An đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân góp phần quan trọng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần làm yên dân, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

Trong phòng, chống dịch COVID-19, công tác dân vận đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong phòng dịch bệnh. Để tạo đồng thuận trong Nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hằng năm, trên 95% đơn thư của công dân đã được giải quyết kịp thời. Xác định rõ các mục tiêu cũng như nhiệm vụ trong việc thực hiện cải cách hành chính, nhằm chủ động các mặt công tác hướng đến một nền hành chính thật sự đổi mới. Toàn tỉnh có 460/460 xã, phường, thị trấn; 21/21 huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh tiếp tục phát huy có hiệu quả trong công tác phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Từ đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đã xây dựng được 4.857 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, các hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để phục vụ Dự án Đường bộ cao tốc phía Đông. Trong ảnh: Các lực lượng địa phương giúp người dân xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đào Tuấn

Nhờ phát huy tốt hiệu quả công tác dân vận, nên trong thời gian qua Nhân dân đã đồng tình trong giải phóng mặt bằng các dự án: Đường bộ cao tốc phía Đông đoạn đi qua Nghệ An, Dự án WHA, VSIP, Đại lộ 72m nối Vinh - Cửa Lò... Trong xây dựng nông thôn mới, Nhân dân đồng thuận, chung sức đóng góp vật chất, hiến đất làm đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng... Đến nay, toàn tỉnh có 300/411 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 73% tổng số xã; có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai, các huyện: Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu).

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong thời gian tới, công tác dân vận tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau đây:

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của Nhân dân và công tác dân vận, nhất là tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Gắn với tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới, như Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 23-QĐ/TW về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Phát huy vai trò, sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, trọng tâm là nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện QCDC tại cơ quan và Nghị định số 145 của Chính phủ về thực hiện QCDC tại nơi làm việc.

Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo hướng sát thực, rõ việc, dễ thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác dân vận trong phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận có trình độ, uy tín, năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất, kỹ năng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó tạo đồng thuận cao trong nhân dân góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO