Đảng ủy Khối CCQ tỉnh bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

02/06/2016 09:54

(Baonghean.) - Sáng 2/6, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2016.

Toàn cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới.
Toàn cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Tham gia lớp bồi dưỡng gồm 76 đảng viên mới đến từ 23/57 tổ chức cơ sở đảng. Trong thời gian 7 ngày, các đồng chí đảng viên mới sẽ được tiếp thu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở và không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm vững các kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

Nguyễn Trung Thành

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

TIN LIÊN QUAN

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO