Đảng ủy Sư đoàn 324 quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

(Baonghean.vn)- Ngày 10/1, Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho 220 cán bộ, quân nhân.
Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 6 tại Sư đoàn 324
Trong thời gian một ngày các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản của  4 nghị quyết Hội nghị TW 6  (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”:  Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”

Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 6  (khóa XII) của Đảng. Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách.