Đầu tư chưa tương xứng

(Baonghean.vn) Cây chè công nghip đang là mũi ưu tiên trng đim trong phát trin kinh tế nông nghip min núi ca tnh ta. Đến nay toàn tnh đã có hơn 9.000 ha chè công nghip, các huyn K Sơn, Qu Hp, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương. Tuy nhiên, qua thc tế mt s vùng chè công nghip ln, cho thys đầu tư h tng k thut chưa tương xng vi tim năng và trin vng ca cây chè...


T năm 2006 đến nay, huyn Anh Sơn đầu tư xây dng 2 tuyến đường nguyên liu Già Giang - Làng Khe và đường nguyên liu chè Hùng Sơn, mi tuyến gn 500 triu đồng. Ngoài ra, nh các d án, huyn được tnh đầu tư gn 30 h đập gi nước ti Hùng Sơn và Long Sơn. Nh đó, các h trng chè biết tn dng khe sui đào đắp hàng trăm h đập nh gi m cho chè đã đưa din tích chè kinh doanh Anh Sơn phát trin lên 2.000 haThu hoạch chè bằng máy ở Hạnh Lâm (Thanh Chương).                   Ảnh: Hà Lành

Huyn Thanh Chương hin có trên 3.700 ha chè kinh doanh, chiếm 2/3 din tích chè toàn tnh. Trong nhng năm qua, nh được quan tâm đầu tư t các d án, đã có mt s công trình phc v tưới và gi m cho chè, đó là đập Đin Chè xã Thanh Hà và mt đập ti Tng đội TNXP 2. Công trình tưới vòi phun Rumine quy mô tưới cho 15 ha ti Tng đội TNXP 2 và Tng đội TNXP 5 cũng phát huy hiu qu tt.

Các đơn v sn xut, chế biến chèđã đầu tư các công trình đường giao thông cp phi ni vùng. Huyn cũng đã xây dng kiên c các tuyến đường dân sinh tn dng vào vic tr giúp vn chuyn chè nguyên liu sau thu hái cho bà con. Nh vy, đến nay đã có nhiu xãphát trin trng chè như: Thanh Thu hơn 400 ha, Hnh Lâm trên 300 ha, Thanh Mai gn 400 ha. My năm gn đây, năng sut chè búp tươi toàn huyn đạt trên 11 tn/ha.


Theo ông Đinh Văn Hip - Trưởng phòng KTKH - Công ty TNHH mt thành viên Đầu tư và Phát trin chè Ngh An thì, trên cơ s ngun ngân sách Nhà nước, năm 2009 Công ty đã đầu tư cơ bn mt s tuyến giao thông quan trng bng nha cp 5 như: 7 km đường giao thông vùng nguyên liu chè đen Anh Sơn, quy mô vn 7,9 t đồng; 6 km đường nguyên liu vùng chè Bãi Ph (Anh Sơn) quy mô đầu tư 7 t đồng.

Bên cnh đó, Công ty đầu tư 2 đập thu li ln là đập 30/4 Anh Sơn vi tng s vn 2,5 t đồng và đập Khe Bùi (Thanh Mai - Thanh Chương). Sau khi đầu tư, các công trình đã phát huy hiu qu, góp phn đáng k vào vic chng hn cho cây chè, gim thiu ti đa chi phí vn chuyn nguyên liu v các nhà máy.


Tuy nhiên, theo nhn định chung thì h tng k thut vùng chè nguyên liu hin đang bc l nhiu hn chế và chưa tương xng vi nhu cu phát trin vùng nguyên liu chè nói chung.


Bên cnh các công trình được Nhà nước đầu tư thì dường như ti các vùng nguyên liu chè ca các huyn vn chưa có đường giao thông vn chuyn chè thun li. Nhiu tuyến đường giao thông vùng nguyên liu ti các xã Phúc Sơn, Long Sơn, Cm Sơn (Anh Sơn); Võ Lit, Hnh Lâm, Ngc Lâm (Thanh Chương) do mi huy động lao động gia c tm thi hàng năm, chưa được đổ si, dn đến vic vn chuyn chè không đảm bo, phn nhiu nh hưởng đến tâm lý ca người trng chè.


Bên cnh đó, thiếu các h đập gi m đã dn đến nhiu năm lin, ngành chè công nghip tnh ta phi lao đao vì nhiu din tích chè b chết. Đa phn din tích chè kinh doanh trên địa bàn các huyn cùng chung cnh "mưa được, nng hn thua", ch mt s địa phương tn dng khe sui, đào đắp h đập gi m nh nên đáp ng vic tưới cc b cho chè...

Theo thng kê ca ngành chè, đợt nng hn lch s năm 2010 Anh Sơn có trên 230 ha chè công nghip b chết (tp trung ti Phúc Sơn, Long Sơn); ti Thanh Chương gn 200 ha (Thanh An, Thanh Đức, Hnh Lâm...); huyn Con Cuông, K Sơn đều xy ra tình trng chè chết do hn, phn ln din tích chè này được trng t 6 - 10 năm. Ch Trn Th Thu- xóm bn Tiến, Phúc Sơn, Anh Sơn, bc bch: "Năm ngoái b hn lâu, chè b khô cc, cháy tri mt 5 sào, vùng này không có khe sui nên khó tn dng làm h gi m cho chè".


Nguyên nhân thc trng trên, là do yếu t ngun vn đầu tư. Theo như Ông Nguyn Xuân Khánh- chuyên viên Phòng nông nghip huyn Thanh Chương thì hàng năm, vn ca tnh ưu tiên đầu tư giao thông, thy li vùng chè không có, các công trình ch yếu là s đầu tư ca các đơn v, doanh nghip sn xut, chế biến chè ngay trên địa bàn.

Tuy nhiên, v giao thông, các đơn v, doanh nghip ch đầu tư tu sa ni vùng, xây dng các đon đường cp phi nên không đảm bo tính kiên c lâu dài. Đề án phát trin chè hàng năm, huyn thc hin h tr bà con trong vic khai hoang và mua bu ging, không có ngun cho đầu tư giao thông thy li vùng chè.

Cũng theo như đánh giá ca ông Đinh Văn Hip- Trưởng phòng KTKH - NN, Công ty THHH mt thành viên Đầu tư Phát trin chè Ngh An thì, để phc v nhu cu phát trin vùng chè công nghip trên toàn tnh, cn nha hoá 100 km đường, song đến nay mi thc hin được trên 10 km, tương ng 10% nhu cu, da trên ngun ngân sách Nhà nước. Các h đập gi m đủ chun cho chè cũng chưa thm vào đâu.


Vn đề đặt ra đây là nhu cu v vn cho đầu tư h tng k thut vùng nguyên liu chè khá ln, trong khi kh năng đáp ng li quá nh, nh git. Được biết tnh đang huy động ngun vn đầu tư h thng tưới bng đặt máy bơm trên đồi, có ct nước cao, trước mt tp trung ti 3 huyn Thanh Chương, Anh Sơn và Con Cuông.

Trong đó tnh h tr 20% kinh phí mi máy bơm. Thiết nghĩ, tnh và các ban ngành cũng cn có chính sách đồng b trong vic hoch toán ngun vn để xây dng và đầu tư h tng cho vùng chè công nghip, nhm tăng năng sut, sn lượng chè búp tươi, đáp ng nhu cu nguyên liu cho các nhà máy chế biến chè, đồng thi giúp người dân n định cuc sng t cây chè.


Lương Mai