Đô Lương: Các TCCS Đảng tổng kết Chỉ thị 03 trước ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Sáng 7/4, Huyện ủy Đô Lương triển khai Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị .

Theo kế hoạch đề ra từ nay đến ngày 15/4, các tổ chức cơ sở Đảng sẽ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và biểu dương điển hình tiên tiến  giai đoạn 2011 – 2016. Huyện Đô Lương sẽ tổ chức tổng kết vào ngày 26/4.

Việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, gắn việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 với phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu để cổ vũ, động viên và nhân rộng những kết quả đã đạt được.

         Hữu Hoàn