Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Quỳ Hợp

Thanh Lê

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện Quỳ Hợp cần tiếp tục thực hành tiết kiệm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Ngày 15/3, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại huyện Quỳ Hợp.

ĐỒNG BỘ, THƯỜNG XUYÊN

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Giai đoạn 2016 - 2021, việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được huyện Quỳ Hợp tiến hành đồng bộ, thường xuyên, góp phần ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động của địa phương.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến công chức, người lao động, thực hiện quản lý chặt chẽ thu - chi ngân sách, đảm bảo thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước có tiết kiệm, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp - đồng chí Nguyễn Đình Tùng báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Thanh Lê

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án, chấn chỉnh nâng cao hoạt động của chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Nguồn vốn đầu tư được phân bổ đúng danh mục công trình ưu tiên, cấp bách đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm. Kết quả thực hiện giải ngân và triển khai thực hiện các dự án đạt 99,96% kế hoạch đề ra.

Việc đẩy mạnh giao quyền tự chủ về một phần kinh phí hoạt động thường xuyên cho tất cả các đơn vị dự toán và đơn vị sự nghiệp công lập, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gia tăng nguồn thu, tạo cơ sở nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức.

Các đại biểu Quốc hội và các sở, ban, ngành tham gia đoàn giám sát. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu Quốc hội và các sở, ban, ngành tham gia đoàn giám sát. Ảnh: Thanh Lê

Việc sắp xếp, tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước trong cơ quan đã được thực hiện tốt theo chủ trương tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Việc rà soát, sắp xếp lại tài sản công được huyện thực hiện đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, UBND huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành liên quan và UBND các xã rà soát lập điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản.

Đến nay trên địa bàn Quỳ Hợp có 79 giấy phép khai thác khoáng sản còn hạn; có 78 mỏ hết hạn. Việc quản lý sử dụng tài nguyên rừng trên địa bàn huyện luôn được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Huyện đã tăng cường đẩy mạnh kiểm tra xử lý hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác khoáng sản trái phép, kiểm tra kịp thời các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

TIẾP TỤC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ

Tại cuộc làm việc, huyện Quỳ Hợp đã làm rõ những nội dung đoàn giám sát quan tâm liên quan về các dự án đầu tư công chuyển giao chậm tiến độ, tiết kiệm;  việc chống lãng phí thường xuyên, tiết kiệm chi thường xuyên; tình trạng người dân chiếm dụng đất lâm trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; liên quan đến 9 dự án khai thác khoáng sản chậm tiến độ.

Đoàn kiểm tra tại xã Minh Hợp. Ảnh: Thanh Lê
Trước khi làm việc với UBND huyện Quỳ Hợp, Đoàn đã đi khảo sát thực địa dự án giao thông tại xã Minh Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Huyện Quỳ Hợp kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  trong từng lĩnh vực cụ thể. Việc tuyển dụng, sử dụng lao động phải căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm; có cơ chế khuyến khích để toàn dân thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Quy định rõ nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc ban hành định mức tiêu chuẩn, chế độ; công khai tổ chức thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; căn cứ để thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho phù hợp với tình hình và cơ chế hiện nay.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế
Đoàn giám sát khảo sát thực địa một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thanh tra trong việc triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thanh tra, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân giám sát phát hiện và phản ánh cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Đồng chí đề nghị huyện Quỳ Hợp tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật và các văn bản liên quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân. Nâng cao ý thức chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính, việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị.

Huyện cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng công tác tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước; sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện công khai minh bạch trong sử dụng, quản lý ngân sách nhà nước và tài sản công, quản lý tài nguyên khoáng sản.

Kiểm tra dự án nhà máy xử lý rác thải tại xã Thọ Hợp, Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra dự án nhà máy xử lý rác thải tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư công ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc định hướng đầu tư và chủ trương đầu tư sai, dẫn đến các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước thấp.

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc của các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc.

Huyện cũng cần tăng cường quản lý nhà nước về quản lý đất đai. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; chú trọng công tác thanh, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép./. 

Tin mới

Nắng ấm

Nắng ấm

(Baonghean.vn) -  Cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn giúp học sinh mặc áo ấm được các nhà hảo tâm gửi trao tặng dịp giáp Tết Nguyên đán.
Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

(Baonghean.vn) - Quãng nghỉ gần 20 ngày của V.League là thời gian vàng để thầy trò Huy Hoàng có thể tìm ra chìa khoá để giành chiến thắng. Với hàng loạt những giải pháp, sáng kiến mà ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã xây dựng cho các cầu thủ, 3 điểm vẫn hoàn toàn có thể ở lại sân Vinh tại Vòng 17 V.League 2022 trong trận gặp Viettel. 
Thị xã Hoàng Mai tan hoang trong lũ dữ

Thị xã Hoàng Mai tan hoang trong lũ dữ

(Baonghean.vn) - Chưa có thống kê đầy đủ về mức độ thiệt hại do mưa lũ, thế nhưng theo nhiều người dân thị xã Hoàng Mai, trận lũ này đã khiến tài sản của nhiều gia đình bị nhấn chìm.
Sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào Nga, có phải là 'nhất tiễn song điêu' của Tổng thống Putin

Sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào Nga, có phải là 'nhất tiễn song điêu' của Tổng thống Putin

(Baonghean.vn) - Tối nay, vào lúc 19h giờ (theo giờ Hà Nội), và 15h (theo giờ Moskva), tại Đại sảnh Georgian của Đại Điện Kremlin, sẽ diễn ra lễ ký kết sáp nhập các vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia vào Nga. Những nước đi quyết liệt và thần tốc, cùng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Putin cho thấy dường như ông đang dồn tổng lực vào “canh bạc” lần này, cả trên chiến trường Ukraine và trong chính nước Nga.
Đình phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu

Đình phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lớn và nước thượng nguồn về làm ngập khu vực đình phía Tây chợ Vinh, đêm 29 và rạng sáng 30/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn thành phố Vinh đã chỉ đạo vận hành 2 máy bơm để hạn chế thiệt hại do úng ngập gây ra.
Nghệ An: Giải pháp để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Nghệ An: Giải pháp để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, đồng nghĩa chính sách này hướng đến bao phủ 100% nhóm dân số ở độ tuổi đến trường. Dù được hưởng nhiều quyền lợi, toàn tỉnh hiện còn trên 21 nghìn học sinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế. Trước thực tế này, ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã đề xuất một số giải pháp.
Đê Hưng Đạo

Hưng Nguyên cắt cử lực lượng túc trực 24/24h tại tuyến đê vừa vá

(Baonghean.vn) - Các lực lượng chức năng đã xuyên đêm nỗ lực khắc phục xong sự cố vỡ đê tại Hưng Đạo, tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết thất thường, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, nên chính quyền huyện Hưng Nguyên chỉ đạo địa phương tiếp tục cắt cử lực lượng, xử lý nhanh các sự cố xảy ra.
Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027: Xứng đáng là lực lượng tiền phong của Đảng

Xứng đáng là lực lượng tiền phong của Đảng

(Baonghean.vn) -  Nhiệm kỳ 2017 – 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng tuổi trẻ Nghệ An đã thích ứng kịp thời và triển khai nhiều chương trình, phần việc hiệu quả. Từ đó khẳng định vai trò, giá trị của mình như lời Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã nhấn mạnh tại buổi làm việc trực tuyến với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Nghệ An trước thềm Đại hội: “Với quyết tâm cao, tuổi trẻ Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh nhà vững mạnh toàn diện”.