Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện Quỳ Hợp cần tiếp tục thực hành tiết kiệm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Ngày 15/3, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại huyện Quỳ Hợp.

ĐỒNG BỘ, THƯỜNG XUYÊN
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Giai đoạn 2016 - 2021, việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được huyện Quỳ Hợp tiến hành đồng bộ, thường xuyên, góp phần ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động của địa phương.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến công chức, người lao động, thực hiện quản lý chặt chẽ thu - chi ngân sách, đảm bảo thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước có tiết kiệm, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định.
Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp - đồng chí Nguyễn Đình Tùng báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Thanh Lê
UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án, chấn chỉnh nâng cao hoạt động của chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Nguồn vốn đầu tư được phân bổ đúng danh mục công trình ưu tiên, cấp bách đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm. Kết quả thực hiện giải ngân và triển khai thực hiện các dự án đạt 99,96% kế hoạch đề ra.
Việc đẩy mạnh giao quyền tự chủ về một phần kinh phí hoạt động thường xuyên cho tất cả các đơn vị dự toán và đơn vị sự nghiệp công lập, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gia tăng nguồn thu, tạo cơ sở nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức.
Các đại biểu Quốc hội và các sở, ban, ngành tham gia đoàn giám sát. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu Quốc hội và các sở, ban, ngành tham gia đoàn giám sát. Ảnh: Thanh Lê

Việc sắp xếp, tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước trong cơ quan đã được thực hiện tốt theo chủ trương tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Việc rà soát, sắp xếp lại tài sản công được huyện thực hiện đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, UBND huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành liên quan và UBND các xã rà soát lập điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản.

Đến nay trên địa bàn Quỳ Hợp có 79 giấy phép khai thác khoáng sản còn hạn; có 78 mỏ hết hạn. Việc quản lý sử dụng tài nguyên rừng trên địa bàn huyện luôn được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Huyện đã tăng cường đẩy mạnh kiểm tra xử lý hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác khoáng sản trái phép, kiểm tra kịp thời các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

TIẾP TỤC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ

Tại cuộc làm việc, huyện Quỳ Hợp đã làm rõ những nội dung đoàn giám sát quan tâm liên quan về các dự án đầu tư công chuyển giao chậm tiến độ, tiết kiệm;  việc chống lãng phí thường xuyên, tiết kiệm chi thường xuyên; tình trạng người dân chiếm dụng đất lâm trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; liên quan đến 9 dự án khai thác khoáng sản chậm tiến độ.

Đoàn kiểm tra tại xã Minh Hợp. Ảnh: Thanh Lê
Trước khi làm việc với UBND huyện Quỳ Hợp, Đoàn đã đi khảo sát thực địa dự án giao thông tại xã Minh Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Huyện Quỳ Hợp kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  trong từng lĩnh vực cụ thể. Việc tuyển dụng, sử dụng lao động phải căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm; có cơ chế khuyến khích để toàn dân thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Quy định rõ nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc ban hành định mức tiêu chuẩn, chế độ; công khai tổ chức thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; căn cứ để thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho phù hợp với tình hình và cơ chế hiện nay.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế
Đoàn giám sát khảo sát thực địa một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thanh tra trong việc triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thanh tra, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân giám sát phát hiện và phản ánh cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Đồng chí đề nghị huyện Quỳ Hợp tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật và các văn bản liên quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân. Nâng cao ý thức chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính, việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị.

Huyện cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng công tác tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước; sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện công khai minh bạch trong sử dụng, quản lý ngân sách nhà nước và tài sản công, quản lý tài nguyên khoáng sản.

Kiểm tra dự án nhà máy xử lý rác thải tại xã Thọ Hợp, Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra dự án nhà máy xử lý rác thải tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư công ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc định hướng đầu tư và chủ trương đầu tư sai, dẫn đến các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước thấp.

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc của các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc.

Huyện cũng cần tăng cường quản lý nhà nước về quản lý đất đai. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; chú trọng công tác thanh, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép./. 

tin mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Đây là dự án nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020.

Giải pháp nào cho tình trạng đình công không đúng pháp luật

Giải pháp nào cho tình trạng đình công không đúng pháp luật?

(Baonghean.vn) -Nhiều hệ lụy khó lường xảy ra khi đình công, ngừng việc trái pháp luật. Vì thế, phòng ngừa, hạn chế đình công là việc làm cần thiết. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Công- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về vấn đề này.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11; Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision tại Nghệ An; Tập huấn, cập nhật các quy định mới về biến đổi khí hậu và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Sôi nổi hội thi "Là con gái để tỏa sáng"...

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

(Baonghean.vn) - Hai nhóm nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh, gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các tổng đội thanh niên xung phong; và giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

(Baonghean.vn) - Quốc hội đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trên địa bàn Nghệ An tăng 0,12%; Nhiều mỏ cát xây dựng tồn đọng khối lượng lớn… là những thông tin nổi bật ngày 29/11.

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

(Baonghean.vn) - Trong chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề xuất cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá để hạn chế 'cò' đấu giá, bỏ cọc.

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

(Baonghean.vn) - Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ; Một tập đoàn nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án 120 triệu USD tại Nghệ An; Ngày hội Thiếu nhi Nghệ An với chuyển đổi số...

Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T phối hợp tổ chức Lễ khởi công dự án Khu du lịch văn hoá và dự án thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

(Baonghean.vn) - Ban hành Quy định tiêu chí, phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại đảng bộ huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Nhiều địa phương gặp khó khi thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao; Người chăn nuôi ở Nghệ An tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, chuẩn bị thị trường Tết…

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các cơ chế, chính sách hiệu quả

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các cơ chế, chính sách hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2023.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu: Việc khuyến khích, tăng cường quản lý đối với hoạt động lưu trữ tư là hết sức cần thiết

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu: Việc khuyến khích, tăng cường quản lý đối với hoạt động lưu trữ tư là hết sức cần thiết

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện hơn 700 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện hơn 700 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đồng tình chủ trương trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17 để thực hiện 701 công trình, dự án.

Thống nhất trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét ban hành chủ trương đầu tư dự án 287 tỷ đồng nâng cấp 'con đường đau khổ' ở huyện Quỳ Hợp

Thống nhất trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét ban hành chủ trương đầu tư dự án 287 tỷ đồng nâng cấp 'con đường đau khổ' ở huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 532 tại huyện Quỳ Hợp; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đồng tình trình HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án với tổng nguồn vốn đầu tư 287 tỷ đồng.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

(Baonghean.vn) - Nghệ An ban hành chỉ thị tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; Nỗ lực tháo nút thắt trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU; Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/11

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghệ An phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,11%; Vì sao cần cưỡng chế thu hồi đất tại thị trấn Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư dự án VSIP?… là một số nội dung đáng chú ý trên Baonghean.vn.