Đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm đưa Tân Kỳ phát triển toàn diện

Bùi Thanh Bảo (Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ)

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó đạt được nhiều thành quả trên nhiều lĩnh vực.

“Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống những phương pháp, hình thức, biện pháp, quy trình, lề lối làm việc, tác phong công tác mà Đảng vận dụng để tác động vào các lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân nhằm biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành nhận thức và hành động của đối tượng lãnh đạo, qua đó thực hiện được các nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tân Kỳ trên đà đổi mới phát triển. Ảnh: Phương Thảo
Tân Kỳ trên đà đổi mới phát triển. Ảnh: Phương Thảo

Thứ nhất: Đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ, với quan điểm lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện một số biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức với các biện pháp, giải pháp như: Thực hiện việc xử lý cán bộ 3 bước (các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ của cấp trên cho cấp dưới nếu lần 1 không hoàn thành thì tổ chức nhắc nhở, phê bình kịp thời, nếu lần 2 tiếp tục không hoàn thành thì đình chỉ công tác để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, sau khi kiểm điểm nếu vẫn tiếp tục không hoàn thành thì tiến hành xem xét, xử lý).

Thực hiện xây dựng lịch công tác, với yêu cầu: Mỗi tập thể cũng như cá nhân cán bộ, công chức đầu tháng phải xây dựng lịch công tác hàng tuần, trong tháng để thực hiện nhiệm vụ. Đối với cá nhân việc xây dựng lịch công tác phải bám sát vị trí việc làm theo đề án đã xây dựng, trên cơ sở đó để đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. 

Thứ hai: Đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, phương pháp công tác: Sâu sát, cụ thể, khoa học, hiệu quả. Thể hiện rõ nhất ở việc xác định các vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc trên địa bàn để tập trung xử lý. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp, ngành, cơ sở xác định những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc gửi về Ban Thường vụ, trên cơ sở đó sàng lọc những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ngành, cơ sở thì chuyển về yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể và thời gian xử lý.

Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của huyện thì Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch cụ thể có phân công lãnh đạo, chỉ đạo, phân công phối hợp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Định kỳ soát xét kết quả thực hiện với chỉ tiêu đề ra phải hoàn thành trên 80%/năm, trên từng vụ việc đã xác định.

Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ khảo sát nhà máy sản xuất gạch trên địa bàn. Ảnh: Xuân Hoàng
Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ khảo sát nhà máy sản xuất gạch trên địa bàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Thứ ba: Đổi mới trong cơ chế lãnh đạo, quản lý, với quan điểm: Không bao biện, làm thay, lấn sân, chồng chéo nhưng không buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo. Những chủ trương đã ban hành, Nhà nước và các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; những việc đến thời hạn mà chưa có kết quả hoặc những việc khó, việc phức tạp thì tập thể Ban Thường vụ họp, bàn cụ thể để chỉ đạo thực hiện. Do vậy mà những việc đặt ra trong năm, nhất là những việc trọng tâm, nổi cộm cơ bản được tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Thứ tư: Đổi mới cách ban hành chủ trương, nghị quyết, đề án và phương pháp lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đề án có hiệu quả. Việc ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch... để lãnh đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới theo hướng: Chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; ban hành đảm bảo quy trình, chú trọng phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể trong ban hành các chủ trương, nghị quyết.

Đặc biệt, trong năm 2020, sau Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành được 9 đề án trên kế hoạch đề ra là 11 đề án trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với việc ban hành các chương trình, đề án của nhiệm kỳ và từng giai đoạn, ở mỗi kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều xác định chủ trương và mô hình cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Các mô hình mà Ban Chấp hành xác định tại các kỳ họp đều được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: Mô hình sản xuất lúa cải tiến SRI và ICM; mô hình trồng mía tập trung ứng dụng công nghệ cao; mô hình chăn nuôi gia súc xa khu dân cư; chăn nuôi bò thịt đạt tiêu chuẩn VietGAP...

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan mô hình sản xuất rau, củ quả tại xã Tân An. Ảnh Phương Thảo
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan mô hình sản xuất rau, củ, quả tại xã Tân An. Ảnh: Phương Thảo

Thứ năm: Chú trọng và thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thông qua việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định nêu gương của Trung ương, của tỉnh và của Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành.

Trong quá trình thực hiện thể hiện rõ ở những việc: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân (tiếp xúc định kỳ cũng như tiếp xúc chuyên đề) để lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn thực hiện tốt quan điểm: Đối với lãnh đạo phải có quan điểm rõ ràng, định hướng phải rõ việc, xác định cụ thể về thời gian và trách nhiệm giải quyết.

Đối với công chức luôn chủ động, sáng tạo, trung thành và tận tụy trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ; cán bộ lãnh đạo thực hiện tốt nêu gương trong đạo đức, lối sống; nêu gương tốt trong thực hành tiết kiệm việc sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan, từ đó lan tỏa đến cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

Huyện Tân Kỳ chú trọng đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông. Ảnh Xuân Hoàng
Huyện Tân Kỳ chú trọng đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông. Ảnh: Xuân Hoàng

Thứ sáu: Tập trung xây dựng đoàn kết, đồng thuận để tạo động lực cho phát triển, với quan điểm: Thường trực phải là trung tâm đoàn kết của Thường vụ, Thường vụ là trung tâm đoàn kết của Ban Chấp hành, Ban Chấp hành là trung tâm đoàn kết của toàn đảng bộ. 

Với những phương thức, phương pháp chỉ đạo nêu trên, năm 2020, huyện Tân Kỳ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng

Có 16/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng về ANTT trên địa bàn; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Khối đại đoàn kết ngày một nâng lên, kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, nhiều nhà máy, công trình về trên địa bàn, tạo tiền đề thực hiện thành công các nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin mới

Hợp đồng lao động hết hạn mà không ký kết hợp đồng mới

Hợp đồng lao động hết hạn mà không ký kết hợp đồng mới, quyền và nghĩa vụ người lao động được xác định như thế nào?

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Tôi ký kết hợp đồng lao động 24 tháng với Công ty. Nay hợp đồng cũ hết hạn mà chưa ký kết hợp lao động mới, tôi vẫn tiếp tục làm việc. Xin hỏi, trong trường hợp này, quyền và nghĩa vụ của tôi được xác định theo hợp đồng cũ hay mới?
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/8

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc tại tỉnh Nghệ An; Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân còn chậm tiến độ; Chơi trên lan can cầu Cửa Hội, bé gái bất ngờ ngã nhào trước đầu ô tô… là những thông tin nổi bật ngày 15/8.
Thành phố Vinh thâu tóm gần hết huy chương vàng môn bơi tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh

Thành phố Vinh thâu tóm gần hết huy chương vàng môn bơi tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của đơn vị thành phố Vinh, khi giành tới 5 Huy chương Vàng. Với thành tích đạt được giúp thành phố Vinh xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thông qua phương án diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh thông qua phương án diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ

(Baonghean.vn) - Sáng 15/8, dưới sự chủ trì của Đại tá Phan Đại Nghĩa  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực - Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tổ chức thông qua phương án diễn tập thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực chung cư cao tầng Vạn Long (thị xã Cửa Lò).
Trần Đình Thắng cho rằng, do tưởng ông Th. có ý định đâm mình nên mới ra tay trước.

Án mạng sau cây keo rừng

(Baonghean.vn) - Đã gần 1 năm từ khi vụ án đau lòng xảy ra nhưng những người dân xã Mã Thành (Yên Thành) vẫn nhớ như in lời khai của Trần Đình Thắng trước phiên tòa. Mâu thuẫn nhỏ chỉ vì cây keo rừng đã khiến cho 2 gia đình tan nát, người ra đi mãi mãi, kẻ phải hầu tòa…
Tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đem đến cho thế giới thông điệp của Việt Nam

Tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đem đến cho thế giới thông điệp của Việt Nam

(Baonghean.vn) - Khi nói về tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã khẳng định: Tác phẩm của Tổng bí thư đã đem đến cho thế giới một thông điệp của Việt Nam. Đó là thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đổi mới mới và hội nhập,...
Văn Trường

Sớm hoàn thiện chính sách, đưa Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An hoạt động hiệu quả

(Baonghean.vn) - Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được thành lập từ năm 2013, tuy nhiên đang hoạt động kiêm nhiệm còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần sớm hoàn thiện thể chế, đưa Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An vào hoạt động quản lý Nhà nước để cao năng lực quản lý.
Báo động đỏ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Báo động đỏ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Trận thua 0 - 2 trên sân Thanh Hóa tại vòng đấu áp chót của giai đoạn lượt đi V.League 2022, diễn ra hôm 12/8 đã khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công phải chịu vô vàn áp lực. 
Bị cáo Trần Anh Tuấn (phải) và Trần Văn Quân tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bác sỹ biến chất, lừa đảo chạy việc

(Baonghean.vn) - Tuấn là bác sỹ, dù không có chức năng, nhiệm vụ trong bố trí việc làm nhưng đã bàn bạc, thống nhất với Quân nhận tiền của người lao động xin việc, tuyển dụng vào làm tại bệnh viện, học tại các trường đại học… chiếm đoạt hơn 3,67 tỷ đồng.
Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc tại tỉnh Nghệ An

Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc tại tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cuộc làm việc của đoàn công tác Ủy ban Tư pháp Quốc hội tại tỉnh Nghệ An nhằm nắm bắt, thu thập thông tin tình hình chấp hành pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, bất cập nhằm phục vụ công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Khu chợ chỉ bán cào cào ở Nghệ An, giá nửa triệu mỗi kg vẫn ‘đắt hàng’

Khu chợ chỉ bán cào cào ở Nghệ An, giá nửa triệu mỗi kg vẫn ‘đắt hàng’

(Baonghean.vn) -  Hơn 10 năm nay, khu vực ngã tư xóm 11, xã Nghi Kim (thành phố Vinh) có một chợ chuyên bán cào cào – một đặc sản mà người dân địa phương gọi là "tôm bay" thu hút đông khách đến mua - bán. Năm nay, cào cào được mùa, béo tròn, chắc thịt có giá dao động từ 120.000 – 500.000 đồng/kg.
Cuộc sống của công nhân nhà trọ lao động gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân: Vì sao chậm tiến độ?

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, UBND tỉnh Nghệ An đã rốt ráo chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay tiến độ chi trả vẫn chậm so với dự kiến.
Vòng 12 V.League 2022: Ông lớn tách tốp!

Vòng 12 V.League 2022: Ông lớn tách tốp!

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC đã vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu, bằng chiến thắng thuyết phục trên sân Thiên Trường, Sông Lam Nghệ An đã vươn lên thứ 2. Ba đội cuối bảng đồng loạt thua, trong đó TP. Hồ Chí Minh thua ngược trong 2 phút cuối.
Nguyễn Quang Tình và những vui, buồn sau trái bóng

Nguyễn Quang Tình và những vui, buồn sau trái bóng

(Baonghean.vn) - Nguyễn Quang Tình từ lâu được biết đến là tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt, trưởng thành từ lò Sông Lam Nghệ An với loạt thành tích ấn tượng khi Vô địch V.League (năm 2011), Vô địch Cup Quốc gia (2010) và Siêu cúp năm 2011. Tuy nhiên, phía sau những phút giây tỏa sáng trên sân cỏ, tiền vệ người Đô Lương này còn mang trong mình nhiều câu chuyện vui, buồn và cả những nỗi niềm tiếc nuối.
Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng - Bài cuối: Tiếp tục hỗ trợ tích cực, sát với yêu cầu thực tiễn

Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng - Bài cuối: Tiếp tục hỗ trợ tích cực, sát với yêu cầu thực tiễn

(Baonghean.vn) - Tiếp tục vun đắp, xây dựng sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của 2 quốc gia Việt Nam - Lào, 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng, trong thời gian tới, ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục giúp đỡ vô điều kiện cho ngành Y tế tỉnh Xiêng Khoảng. PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao đổi cùng Báo Nghệ An.