Đưa phòng chống tham nhũng vào chương trình THPT

Học sinh trung học phổ thông tiếp cận phòng chống tham nhũng qua các tiết giáo dục đạo đức liêm chính, pháp luật.

Nội dung về phòng chống tham nhũng được đưa vào chương trình giảng dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các trường, học viện trên cả nước về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy.

Ở cấp trung học phổ thông, nhà trường cần đặt trọng tâm vào giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về phòng chống tham nhũng với thời lượng phù hợp. Bộ khuyến khích giáo viên lồng ghép nội dung trên vào giáo án và dạy với phương pháp linh hoạt, hiệu quả.

Các trường, khoa Dự bị đại học căn cứ vào thực tế để chọn hình thức phù hợp giảng dạy về pháp luật phòng chống tham nhũng cho học sinh, gửi về Bộ để đánh giá và báo cáo Chính phủ.

Các đại học, học viện, cao đẳng đưa nội dung trên vào chính khóa và ngoại khóa. Sinh viên chuyên ngành luật học nội dung phòng chống tham nhũng tích hợp trong học phần Luật Hành chính, Luật Hình sự hoặc học phần bắt buộc khác phù hợp với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu. Sinh viên ngành không chuyên về luật được tiếp cận phòng chống tham nhũng qua phần Pháp luật đại cương hoặc học phần bắt buộc khác phù hợp với thời lượng 5 tiết.

Các trường chủ động tham khảo tài liệu chính thống của địa phương phục vụ cho dạy phòng chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch hàng năm về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phòng chống tham nhũng cho giáo viên. Bộ sẽ có các đoàn thanh tra, kiểm tra việc này

Chỉ thị số 10 được ban hành tháng 6/2013 với yêu cầu đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.Theo VNE