HỎI - ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ

(Baonghean) - Hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp không có vốn nhà nước phải di dời theo quy hoạch của UBND tỉnh thì khoản tiền bồi thường, đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời công ty chúng tôi có phải nộp thuế TNDN hay không? Nếu phải nộp thì các khoản chi phí liên quan có được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Trả lời:

Khoản 16, Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:  

“Điều 7. Thu nhập khác

16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty là doanh nghiệp không có vốn nhà nước phải di dời theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khi doanh nghiệp nhận được tiền bồi thường, đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời thì sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có), doanh nghiệp hạch toán phần còn lại vào thu nhập khác và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

CỤC THUẾ NGHỆ AN