Kỳ Sơn: Xây 270 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

(Baonghean.vn)- Ban vận động huyện Kỳ Sơn đã vận động được 2,5 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo”, xây 270 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hàng nghìn cây, con, hàng hóa, cấp 100 con bò giống cho hộ nghèo.

Chiều 9/11, huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (1995- 2015) và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trong những năm qua, việc thực hiện các phong trào văn hóa đã có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nên động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đến nay huyện Kỳ Sơn có 93/193 khối, bản, 14 xã có nhà văn hóa cộng đồng, có 82/193 khối, bản, 29 cơ quan, 54% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 52,79 %, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 15 triệu đồng/năm.

Tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Hầu hết các khối, bản đã xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước có hiệu quả; nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ vững.

Trong 20 năm qua, Ban vận động cấp huyện đã vận động được 2,5 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo”, xây 270 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hàng nghìn cây, con, hàng hóa, cấp 100 con bò giống cho hộ nghèo. Vận động đóng góp xóa nhà tạm 75 hộ nghèo, tu sửa nâng cấp nhà cho 219 hộ...

Tại hội nghị, huyện Kỳ Sơn đã khen thưởng 12 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào.

Trần Đức - Duy Thành