Miền Tây xứ Nghệ - Tiềm năng lớn chờ khai thác

(Baonghean.vn) Min Tây Ngh An gm 11 huyn, th vi din tích t nhiên gn 1,4 triu ha, chiếm 84% din tích toàn tnh Ngh An. Nơi đây rt giàu tim năng phát trin du lch sinh thái và du lch văn hoá và tâm linh. Tuy nhiên, trong nhng năm qua, vic đầu tư phát trin du lch min Tây còn hn chế. Du lch min Tây x Ngh được ví như nàng công chúa ng trong rng ch người đánh thc...

 

Min Tây Ngh An nm trong vùng nhit đới gió mùa, địa hình gm nhiu dãy núi đá vôi kết ni nhau, to nên mt h sinh thái rt giàu tim năng phát trin du lch. Trong đó, ni bt nht là hai khu bo tn thiên nhiên Pù Hung (40.000 ha), Pù Hot (43.000 ha) và Vườn Quc gia Pù Mát (91.000 ha) va được UNESCO công nhn là Khu d tr sinh quyn thế gii. Ti các khu bo tn này, cnh quan vn gi được v hoang sơ, nguyên sinh đặc thù ca núi, rng nhit đới Châu Á.

Ti đây có nhiu rng cây c th hàng ngàn năm tui như Pơ mu, Sa mu du có đường kính t 3,4 - 5m hiếm nơi nào có được. H động thc vt hết sc đa dng, phong phú. H thc vt có hơn 2.600 loài, trong đó 50 loài thuc quý hiếm, trên 250 loài dược liu quý. H động vt gm 150 loài thú, 300 loài chim, 25 loài bò sát, 82 loài cá, 15 loài lưỡng th, trong đó nhiu loài đặc hu, được ghi vào sách đỏ ca Vit Nam và thế gii, như: sao la, h vn, voi, mang ln Trường Sơn, sói đuôi đỏ....Lễ hội Đền Chín Gian (Quế Phong).                    Ảnh: Công Kiên


Vi nhiu đỉnh cao trên 2.700m so vi mt nước bin, trong nhng cánh rng nguyên sinh Min Tây Ngh An có nhiu hang động, thác nước rt đẹp như thác Khe Kèm, sui nước Mc huyn Con Cuông; thác Xao Va, thác 7 tng huyn Quế Phong; Hang Thm Nm, Thm Xoong Tú huyn Tương Dương; hang Bua, hang Thm m, Thm Chng huyn Qu Châu... Bên cnh đó, min Tây còn có nhiu giá tr v văn hóa, lch s.

Nơi đây là vùng đất cổ, có 6 dân tc anh em sinh sng lâu đời (trong đó đồng bào dân tc thiu s chiếm khong 37% - tương đương 426 ngàn người), còn lưu gi nhiu di tích lch s văn hoá ghi li nhng du n quá trình phát trin ca cư dân vùng đất này. Đó là di tích Thành Trà Lân, bia Ma Nhai, Cây đa Cn Chùa Con Cuông, đền Chín gian Quế Phong, di ch Làng Vc Th xã Thái Hoà...Các phong tc tp quán, các làn điu dân ca, dân vũ, ngh th công truyn thng, văn hoá m thc, trang phc, kiến trúc nhà sàn...ca người dân t xưa đến nay vn được lưu truyn. Các sinh hot văn hoá đặc sc được gìn gi hu như nguyên vn. Vi các yếu t t nhiên và xã hi, nhân văn như vy, tim năng du lch Min Tây Ngh An là rt ln, ha hn phát trin được các loi hình du lch cng đồng kết hp du lch sinh thái, xây dng được nhiu sn phm du lch đặc thù như dưỡng bnh, du lch th thao, mo him, nghiên cu khoa hc.


Nhng năm qua, vic phát trin du lch Min Tây đã bt đầu được tnh Ngh An chú trng và tp trung xây dng như: quy hoch các khu, các đim du lch hình thành trong quá trình phát trin ca vùng như du lch h thu đin Bn V, Khe B, Bn Mng, Ha Na; hình thành hai trung tâm du lch quan trng ca tnh là Trung tâm du lch Vườn quc gia Pù Mát và Trung tâm du lch văn hoá - sinh thái Qu Châu - Quế Phong; to ra các sn phm du lch đặc thù như Vườn quc gia Pù Mát là du lch sinh thái, khai thác tuyến Phà Lài - Khe Khng, hình thành các làng ngh dt th cm th công truyn thng... Cơ s h tng du lch các khu vc này được quan tâm đầu tư như: nâng cp đường ni t QL 7 vào Vườn quc gia Pù Mát, đường t QL 48 vào Hang Bua, hang Thm m, m tuyến vào bn Tùng Hương và rng cây c th Pù Xiêm Lip, đường vào thác Khe Kèm Con Cuông, đường giao thông ni các huyn biên gii; đầu tư d án phc hi Thành Trà Lân, nâng cp đường vào bia Ma Nhai.

Tuyến du lch Qu Châu - Quế Phong tp trung vào d án xây dng khu du lch sinh thái thác Sao Va, m thêm các tour du lch L hi Hang Bua, L hi đền Chín gian... Nhiu tour du lch tham quan min Tây x Ngh đã được các hãng l hành "chào bán" đến khách hàng. Bên cnh đó, công tác đào to nhân lc du lch vùng min Tây được chú ý hơn, nhn thc v làm du lch ca người dân cũng được nâng cao. Tt c điu này đã làm lượng khách đến vi Min Tây x Ngh thi gian gn đây năm sau luôn cao hơn năm trước, trung bình hàng năm có khong 10.000 khách quc tế tìm v.


Tuy nhiên, nhìn chung, hiu qu ca phát trin du lch, min Tây Ngh An còn hn chế, lượng du khách hàng năm đến min Tây vn còn khiêm tn so vi tim năng. Nguyên nhân là do tim năng du lch vn còn b b ng, chưa được khai thác. Công tác tuyên truyn, tiếp th chưa được trin khai sâu rng và thường xuyên ti th trường du lch trong và ngoài nước. Vic bo v môi trường sinh thái, bo tn đa dng sinh hc chưa được quan tâm đúng mc. Cơ s h tng và các dch v du lch (đường giao thông, lưu trú, vui chơi gii trí, y tế, thông tin liên lc, đin nước...) còn khó khăn và nghèo nàn, nhng sn phm đặc thù du lch min Tây chưa được t chc, đầu tư rõ nét, đặc thù. Các dch v cho khách du lch còn đơn điu, ch mi dng li ăn và ngh, các dch v h tr còn yếu nên chưa đáp ng được nhu cu ca du khách, đặc bit là khách nước ngoài...Các hot động du lch còn manh mún, nh l, đơn tuyến và thiếu tính chuyên nghip vi đầy đủ tt c các khâu đồng b.


Phát trin du lch min Tây Ngh An là nhim v quan trng, bc thiết để thúc đẩy du lch nói riêng và kinh tế - xã hi nói chung ca tnh phát trin đi lên trong nhng năm ti. Quy hoch tng th phát trin du tch tnh Ngh An đến năm 2020 đã được S Văn hoá, Th thao và Du lch tnh Ngh An phi hp cùng cơ quan tư vn xây dng. Theo đó, ngành du lch s tp trung m thêm mt s tour, tuyến mi; t chc đào to nghip v du lch, ngoi ng cho nhng người hot động kinh doanh du lch; các địa phương lp các d án để kêu gi đầu tư, thu hút mi ngun vn trong và ngoài tnh cũng như các ngun vn nước ngoài; tnh xây dng cơ chế h tr vùng Min Tây Ngh An phát trin du lch, tăng cường công tác tuyên truyn giáo dc cho mi người ý thc bo v môi trường và tài nguyên du lch, tăng cường qung bá ti bn bè trong và ngoài nước v tim năng du lch Ngh An... Và hơn bao gi hết, min Tây Ngh An đang rt cn nhng nhà đầu tư có tim lc, kinh nghim cùng tham gia, vào cuc.


Thành Chung