Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng có hiệu quả

(Baonghean.vn) - Để tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động tuyên giáo, cần nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.
Ngày 04/3, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc về tình hình công tác tuyên giáo, hoạt động trung tâm chính trị huyện năm 2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, tại huyện Quỳnh Lưu.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trong lĩnh vực công tác thông tin và tổng hợp; tuyên truyền, báo chí và xuất bản; giáo dục lý luận chính trị; khoa giáo,... Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát thực tế, nắm chắc tình hình, phù hợp từng đối tượng.

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động tuyên giáo, trung tâm chính trị huyện trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Khánh lưu ý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tránh nảy sinh diễn biến phức tạp; định hướng thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, công tác bồi dưỡng cán bộ…

Trước đó, Đoàn công tác cũng đã kiểm tra tình hình công tác tuyên giáo, hoạt động trung tâm chính trị huyện tại các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp. Tại các địa phương này, đồng chí Trần Quốc Khánh lưu ý các địa phương: triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; chắt lọc những vấn đề mới vào hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.