Nghệ An: Đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Ngô Công Mạnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy chú trọng, có nhiều đổi mới, cập nhật kiến thức mới...

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng  là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, linh hồn của mọi công tác của Đảng, Nhà nước ta, cùng với xây dựng Đảng về tổ chức, đạo đức Đảng ta luôn coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, trong thời gian qua Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng, trong đó xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được xem như là nhiệm vụ then chốt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh khẳng định: “Tiếp tục đổi mới hình thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiện quả".

Trên tinh thần đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức quán triệt nghị quyết, chỉ thị, bí thư cấp ủy là người trực tiếp quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát, cụ thể với từng địa phương, đơn vị, không chung chung nên nghị quyết đang từng bước đi vào cuộc sống; tăng cường giám sát, kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị được chú trọng. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp, Thanh Chương, qua kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị được đổi mới cả nội dung, hình thức phù hợp với dịch Covid-19.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy chú trọng, có nhiều đổi mới, cập nhật kiến thức mới cho lãnh đạo quản lý được triển khai thường xuyên. Ông Ngô  Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy Anh Sơn cho biết: Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng năm 2021 Trung tâm Chính trị vẫn mở được 72 lớp bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức, trong đó 7 lớp về lý luận chính trị cho đảng viên mới, đối tượng đảng, sơ cấp lý luận chính trị.

 Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10 hệ không tập trung khóa học 2021 – 2023 bằng hình thức tiếp cầu trực tuyến từ điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10 hệ không tập trung khóa học 2021 – 2023 tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, bằng hình thức tiếp cầu trực tuyến từ điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Công tác định hướng chính trị tư tưởng được các cấp, các ngành quan tâm, khi thông tin trên mạng xã hội rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động định hướng thông tin kịp thời những sự kiện nóng xảy ra trên địa bàn tỉnh để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh, chống lại các luận điệu sai trái, thù địch.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai hiệu quả, nhiều cá nhân đã bị xử lý khi nói xấu Đảng, chế độ. Ban Chỉ đạo 35 đã tập trung chỉ đạo đấu tranh những luận điệu xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thông quan mạng Intenet, mạng xã hội, facebook, Zalo, báo chí, đã ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, độc tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác nắm bắt, đinh hướng dư luận xã hội được được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên nên đã kịp thời định hướng thông tin, giải quyết những vụ việc nhạy cảm, bức xúc kịp thời cho người dân nên được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Công tác tư tưởng luôn luôn gắn với việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu nên đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường chính tri, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị theo đạo đức, phong cách của Bác. Chính điều này đã tạo động lực to lớn để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đưa Nghệ An, phát triển nhanh và bền vững.

Công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, do đó mỗi cán bộ, đảng viên phải là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, chăm lo, bảo vệ Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đầu tư thỏa đáng cho nghiên cứu lý luận để vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thường xuyên đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng sát với cơ sở, phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Quy định về nêu gương của Đảng.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu. Tăng cường công tác dự báo, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng và của toàn xã hội.

Thứ năm, xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, công tác tư tưởng phải đi đầu. Không ngừng đổi mới công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Thứ sáu, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch và những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

tin mới

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

(Baonghean.vn) - Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thu hút hơn 4.500 cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), sáng 17/5, đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn, huyện Nam Đàn.

Huyện Nghĩa Đàn trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024

Triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024

(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 16/5, đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Một cửa

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Một cửa

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra của tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động Bộ phận Một cửa, bố trí cán bộ công chức trực đầy đủ để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

(Baonghean.vn) - Chiều 14/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2024

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2024

(Baonghean.vn) - Hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 159 điểm cầu, với gần 6.500 cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia.

Thúc đẩy 'tri thức hoá nông dân'

Thúc đẩy 'tri thức hoá nông dân'

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc có đủ năng lực, điều kiện để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, là hạt nhân thúc đẩy quá trình "tri thức hoá nông dân".

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Trung tại lễ hội Làng Sen

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Lễ hội Làng Sen là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hoá, mảnh đất, con người xứ Nghệ đến bạn bè trong nước và quốc tế

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Lễ hội là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hoá xứ Nghệ, về mảnh đất, con người Nghệ An đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đảng ủy Khối Các quan tỉnh Nghệ An

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đảng ủy Khối Các quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 9/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Sâu sát cơ sở, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Sâu sát cơ sở, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

(Baonghean.vn) - Ủy ban MTTQ các cấp huyện Nghĩa Đàn tích cực vận động người dân tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện rõ vai trò "cầu nối" bền chặt giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.