Nghệ An: Đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Ngô Công Mạnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy chú trọng, có nhiều đổi mới, cập nhật kiến thức mới...

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng  là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, linh hồn của mọi công tác của Đảng, Nhà nước ta, cùng với xây dựng Đảng về tổ chức, đạo đức Đảng ta luôn coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, trong thời gian qua Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng, trong đó xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được xem như là nhiệm vụ then chốt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh khẳng định: “Tiếp tục đổi mới hình thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiện quả".

Trên tinh thần đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức quán triệt nghị quyết, chỉ thị, bí thư cấp ủy là người trực tiếp quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát, cụ thể với từng địa phương, đơn vị, không chung chung nên nghị quyết đang từng bước đi vào cuộc sống; tăng cường giám sát, kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị được chú trọng. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp, Thanh Chương, qua kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị được đổi mới cả nội dung, hình thức phù hợp với dịch Covid-19.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy chú trọng, có nhiều đổi mới, cập nhật kiến thức mới cho lãnh đạo quản lý được triển khai thường xuyên. Ông Ngô  Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy Anh Sơn cho biết: Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng năm 2021 Trung tâm Chính trị vẫn mở được 72 lớp bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức, trong đó 7 lớp về lý luận chính trị cho đảng viên mới, đối tượng đảng, sơ cấp lý luận chính trị.

 Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10 hệ không tập trung khóa học 2021 – 2023 bằng hình thức tiếp cầu trực tuyến từ điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10 hệ không tập trung khóa học 2021 – 2023 tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, bằng hình thức tiếp cầu trực tuyến từ điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Công tác định hướng chính trị tư tưởng được các cấp, các ngành quan tâm, khi thông tin trên mạng xã hội rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động định hướng thông tin kịp thời những sự kiện nóng xảy ra trên địa bàn tỉnh để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh, chống lại các luận điệu sai trái, thù địch.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai hiệu quả, nhiều cá nhân đã bị xử lý khi nói xấu Đảng, chế độ. Ban Chỉ đạo 35 đã tập trung chỉ đạo đấu tranh những luận điệu xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thông quan mạng Intenet, mạng xã hội, facebook, Zalo, báo chí, đã ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, độc tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác nắm bắt, đinh hướng dư luận xã hội được được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên nên đã kịp thời định hướng thông tin, giải quyết những vụ việc nhạy cảm, bức xúc kịp thời cho người dân nên được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Công tác tư tưởng luôn luôn gắn với việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu nên đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường chính tri, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị theo đạo đức, phong cách của Bác. Chính điều này đã tạo động lực to lớn để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đưa Nghệ An, phát triển nhanh và bền vững.

Công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, do đó mỗi cán bộ, đảng viên phải là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, chăm lo, bảo vệ Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đầu tư thỏa đáng cho nghiên cứu lý luận để vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thường xuyên đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng sát với cơ sở, phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Quy định về nêu gương của Đảng.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu. Tăng cường công tác dự báo, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng và của toàn xã hội.

Thứ năm, xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, công tác tư tưởng phải đi đầu. Không ngừng đổi mới công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Thứ sáu, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch và những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/2

(Baonghean.vn) - Chấm dứt hoạt động vận tải khách tại bến xe Chợ Vinh; Tôm ‘sốt’ giá; Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn… là những thông tin nổi bật ngày 1/2.
Luring visitors to Nghe An's festivals

Luring visitors to Nghe An's festivals

(Baonghean.vn) -  The festive season is an opportunity for localities to introduce and promote tourism potential and attract cross country tourists. Up to now, preparations are urgently underway to be ready to welcome and serve tourists travelling to Nghe An to participate in festivals.
Nghệ An có trên 3.000 thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Ảnh: Thành Cường

Sẵn sàng cho Ngày hội tòng quân

(Baonghean.vn) -  Ở thời điểm này,  đâu đâu trong tỉnh cùng bừng lên không khí vui tươi phấn khởi khi Ngày hội tòng quân cận kề. 100% công dân được tham gia quân ngũ đợt này đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng quân tư trang, háo hức chờ ngày lên đường.
Đoàn công tác do đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT dẫn đầu kiểm tra tình hình nguồn nước tại trạm bơm Rú Nguộc (Thanh Chương). Ảnh: Phú Hương

Đề nghị thủy điện Bản Vẽ xả nước để các trạm bơm dọc sông Lam hoạt động

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mực nước sông Lam xuống thấp, các trạm bơm dọc sông không hoạt động khiến hàng trăm ha lúa tại Thanh Chương và Đô Lương không thể gieo cấy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Thành Vinh đã đi kiểm tra, tìm giải pháp tiếp tục khắc phục.
ra mắt sách

Ra mắt tập 2 bộ tiểu thuyết ‘Nước non vạn dặm’

Ngày 1/2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Văn học tổ chức cuộc gặp mặt, trao đổi về tập 2 của bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” với tên gọi “Lênh đênh bốn biển” của PSG. TS. nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.
Lễ hội

Thu hút khách du lịch về Nghệ An trẩy hội

(Baonghean.vn) -  Mùa lễ hội là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch và thu hút du khách thập phương. Đến thời điểm hiện nay, công việc chuẩn bị đang gấp rút tiến hành để sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch về Nghệ An trẩy hội.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

(Baonghean.vn)- Hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học; giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023.
Mỹ có thể viện trợ cho Ukraine đến bao giờ?

Mỹ có thể viện trợ cho Ukraine đến bao giờ?

(Baonghean.vn) - Càng gần đến cột mốc 1 năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, không có vấn đề nào quan trọng đối với sự tồn tại của Ukraine hơn dòng viện trợ quân sự từ Mỹ và các đồng minh phương Tây khác.