Nghệ An: Phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 22/01/2019 thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2019 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, các giải pháp trọng tâm và quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện  Kế hoạch. Cụ thể:

1. Về mục tiêu cụ thể:  Đối với BHXH bắt buộc và BH thất nghiệp: Tỷ lệ tổng số lao động trên địa bàn tỉnh tham gia chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất là 95% vào cuối năm 2020.

- Đối với BHXH tự nguyện: Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia năm sau so với năm trước, ít nhất bằng 30% - 50% so  với năm trước.

2. Về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2020.

3. Về giải pháp thực hiện:

Lãnh đạo BHXH Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH. Ảnh: Tư liệu (Mỹ Hà) ảnh 1
Lãnh đạo BHXH Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH. Ảnh: Tư liệu (Mỹ Hà)
 3.1. Tăng cường phối hợp liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động giữa các cơ quan có liên quan (BHXH, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khung kinh tế Đông Nam, Liên minh Hợp tác xã….) để xác định chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đóng BHXH, BH thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH; tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp; doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng BHXH, BH thất nghiệp kéo dài; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chính sách pháp luật BHXH, BH thất nghiệp.

3.3. Tập trung đôn đốc, yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp; trong đó lưu ý đối với một số nhóm đối tượng người lao  động đang làm việc trong các hộ kinh doanh, tổ hợp tác, các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã; người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi  làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An trao giải cho các đội đạt giải. Ảnh: Tư liệu (Phước Anh) ảnh 2
Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An trao giải cho các đội đạt giải. Ảnh: Tư liệu (Phước Anh)
3.4. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BH thất nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện.

3.5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, đặc biệt tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách BHXH  tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước, các quy định mới  về đóng BHXH, các quy định về chế tài áp dụng cho các tội danh liên quan tới BHXH theo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

3.6. Phát triển mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, xóm có ít nhất một điểm thu. Thường xuyên tổ chức đào tạo, trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH tự nguyện cho đội ngũ nhân viên đại lý thu. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống đại lý thu BHXH.

3.7. Kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ  tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện; huy động các nguồn lực xã hội, ngân sách địa phương hỗ trợ tiền đóng BHXH cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để mở rộng diện bao phủ BHXH.

3.8. Tổ chức đánh giá, thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá định kỳ trong quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện.

Cán bộ BHXH tỉnh tra cứu, rà soát thông tin để bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Ảnh: Tư liệu (P.A) ảnh 3
Cán bộ BHXH tỉnh tra cứu, rà soát thông tin để bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Ảnh: Tư liệu (P.A)

4. Về tổ chức thực hiện:  Để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành; tổ chức chính trị xã hội; UBND các huyện, thành phố thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả những nội dung sau:

4.1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã: Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, khai trình việc sử dụng lao động theo đúng quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về việc làm và Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ; thông báo tình hình biến động lao động theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp và Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp.

- Tuyên truyền, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, tập trung các giải pháp tuyên truyền, vận động, đối thoại chính sách với người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH, BH thất nghiệp, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình không đóng, đóng không hết số lao động phải tham gia, nợ BHXH, BH thất nghiệp kéo dài.

- Định kỳ hằng năm, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp của các địa phương và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.2. BHXH tỉnh Nghệ An:

Cán bộ Phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh đang tiến hành giám định trên hệ thống công nghệ thông tin. Ảnh: Tư liệu (Phước Anh) ảnh 4
Cán bộ Phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh đang tiến hành giám định trên hệ thống công nghệ thông tin. Ảnh: Tư liệu (Phước Anh)

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp đồng bộ, hiệu quả. Trên cơ sở đó, thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH nhằm đạt chỉ tiêu đã đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan có liên quan xác định số đơn vị, số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BH thất nghiệp đầy đủ cho người lao động.

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình không đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp.

- Phối hợp cung cấp hồ sơ các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp cho các cơ quan có thẩm quyền (Công an, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội…) để điều tra, xử lý theo quy định.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đảm bảo việc giải quyết các chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện.

Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An, Lê Trường Giang trao sổ BHXH cho người lao động công ty THHH MTV Dinh dưỡng Nông nghiệp. Ảnh: Tư liệu (Chu Thanh) ảnh 5
Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An, Lê Trường Giang trao sổ BHXH cho người lao động công ty THHH MTV Dinh dưỡng Nông nghiệp. Ảnh: Tư liệu (Chu Thanh)

4.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp, cung cấp cho cơ quan BHXH tỉnh thông tin, dữ liệu doanh  nghiệp đăng ký thành lập mới để nắm bắt, theo dõi khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh  nghiệp đăng ký lao động theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND  tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hằng năm của tỉnh.

4.4. Cục Thuế tỉnh

- Kết nối thông tin dữ liệu, trao đổi thông tin tự động liên quan đến đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh kiểm tra, rà soát lao động, quỹ tiền lương của doanh nghiệp, đối chiếu với lao động, quỹ tiền lương kê khai quyết toán thuế với kê khai tham gia BHXH của doanh nghiệp.

4.5. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Cán bộ phòng Chế độ, BHXH tỉnh giải quyết chế độ cho người lao động qua giao dịch điện tử. Ảnh: Tư liệu (P.A) ảnh 6
Cán bộ phòng Chế độ, BHXH tỉnh giải quyết chế độ cho người lao động qua giao dịch điện tử. Ảnh: Tư liệu (P.A)
Phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh xác định số đơn vị, số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp đầy đủ cho người lao động; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH đến người sử dụng lao động, người lao động trong các khu công nghiệp

4.6. Sở Thông tin và Truyền thông:  Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 102/NQ-CP, các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện về BHXH và lợi ích của việc tham gia BHXH, BH thất nghiệp trên các báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia BHXH, BH thất nghiệp, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

4.7. Công an tỉnh Nghệ An: Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ nhằm đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp.

4.8. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp; vận động người lao động tham gia BHXH, BH thất nghiệp theo chức năng, thẩm quyền; tổ chức giám sát việc thực thi pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH.

4.9. Đề nghị UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội  - nghề nghiệp: Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội việc  thực hiện chính sách BHXH; phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động, nhân dân tham gia BHXH, BH thất nghiệp trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

4.10. UBND các huyện, thành phố,  thị xã:

Đoàn viên BHXH tỉnh tuyên truyền BHXH tự nguyện cho tiểu thương tại chợ. Ảnh: Tư liệu (P.A) ảnh 7
Đoàn viên BHXH tỉnh tuyên truyền BHXH tự nguyện cho tiểu thương tại chợ. Ảnh: Tư liệu (P.A)

- Căn cứ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh, xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; trình HĐND cùng cấp quyết định; tổ chức thực hiện các  giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đã đặt ra.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tính tuân thủ trong tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH; đặc biệt là tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện;

- Hằng năm tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp trên địa bàn và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

tin mới

Một tình yêu dành cho thành Vinh

Một tình yêu dành cho thành Vinh

(Baonghean) - Tôi yêu thành Vinh bằng một tình yêu thầm lặng mà dai dẳng. Đến nỗi, khi chồng tôi - người xứ khác - ngày đầu đặt chân xuống ga tàu đã thốt lên: “Thành Vinh có vậy thôi sao mà ngày nào em cũng nhắc!”...

Già hóa dân số

Nhiều thách thức với già hóa dân số

(Baonghean.vn) - Già hóa dân số tác động sâu sắc tới mọi khía cạnh của cá nhân, cộng đồng, quốc gia. Điều này đòi hỏi hoạt động an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần được thực hiện toàn diện.

Thiếu nhi vùng cao Nghệ An vui đêm hội Trung thu

Thiếu nhi vùng cao Nghệ An vui đêm hội Trung thu

(Baonghean.vn) - Dù thời tiết có mưa nhưng Tết Trung thu ở Kỳ Sơn, Quế Phong vẫn diễn ra vô cùng ấm áp, tràn đầy niềm vui. Những chiếc đèn ông sao lấp lánh, cỗ hoa quả, màn múa lân đặc sắc… đã mang đến niềm vui vô bờ bến đối với những đứa trẻ vốn gặp nhiều thiếu thốn trong cuộc sống.

Trung thu ấm áp của thiếu nhi Nghệ An

Trung thu ấm áp của thiếu nhi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những Trung thu rộn ràng, ấm áp đã được tổ chức hướng về những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Để giữa bộn bề cuộc sống, các em nhỏ vẫn có những khoảng trời trong trẻo, hồn nhiên và ấm áp theo cách riêng của mình...

Trung thu thiếu thốn của những đứa trẻ làng chài

Trung thu thiếu thốn của những đứa trẻ làng chài

(Baonghean.vn) - Những ngày này, không khí náo nức, vui vẻ của Tết Trung thu đã và đang tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường, từ thành thị đến miền núi cao... Thế nhưng ở xóm chài nhỏ dưới chân cầu Yên Xuân, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, các em vẫn lặng lẽ như thường ngày.

Chuyện về những người Nghệ ở Vũng Tàu

Chuyện về những người Nghệ ở Vũng Tàu

(Baonghean.vn) - Hầu hết những người Nghệ đang sinh sống, làm việc, công tác tại thành phố biển Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đều chịu thương chịu khó làm ăn, đoàn kết tốt, coi Vũng Tàu là quê hương thứ hai nhưng không bao giờ quên quê hương Nghệ An - nơi họ đã sinh ra từ đó.

Mang Trung thu lên bản Huồi Mới

Mang Trung thu lên bản Huồi Mới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/9, Báo Nghệ An phối hợp cùng Team Bạch Mã (trực thuộc CLB Xe Bán tải địa hình Việt Nam) và Đồn Biên phòng Tri Lễ tổ chức Trung thu và tặng quà cho học sinh mầm non và tiểu học tại bản người Mông Huồi Mới, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong).