Phát động trồng cây tại khu vực di tích lịch sử Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Ngày 20 tháng 5, Tỉnh ủy Nghệ An có Công văn số 4279 về việc phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Nội dung Công văn như sau:
 
Kính gửi:
 
    - UBND tỉnh;
 
    - Các huyện, thành, thị và đảng ủy trực thuộc;
 
    - Các Hội doanh nghiệp
 
Sau khi xem xét Công văn số 1038/SGTVT.QLDA ngày 11/5/2015 của Sở Giao thông Vận tải về việc trồng cây xanh tại khu di tích lịch sử Truông Bồn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có ý kiến như sau:
 
Giao UBND tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, Đảng trực thuộc chỉ đạo các địa phương, đơn vị phát động trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và các liệt sỹ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Mỗi huyện, thành, thị, các sở, ngành, đơn vị liên quan trồng ít nhất 5 cây xanh, đường kính từ 30cm-40cm, chiều cao từ 5m-6m (loại cây như bồ đề, đa, đại, mận quân, lộc vừng,…). Thời gian trồng cây từ nay đến 30/6/2015 để kịp khánh thành dự án trong tháng 7/2015.
 
(Các địa phương, đơn vị liên hệ với Sở Giao thông Vận tải để trồng cây theo vị trí và chủng loại, chiều cao, đường kính thân cây đảm bảo cảnh quan và quy hoạch được duyệt).
 
Thông báo để UBND tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành, đơn vị thực hiện.
 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
 
CHÁNH VĂN PHÒNG:TRẦN CÔNG DƯƠNG