Phát huy vai trò các cấp ủy đảng đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baonghean) - Trong quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đều khẳng định vai trò của nhân dân quyết định lịch sử. Cội nguồn sức mạnh của Đảng, Nhà nước từ nhân dân mà ra, do nhân dân mà có.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định mặt trận có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc trao đổi với già làng bản Yên Sơn - xã Tiền Phong-Quế Phong.
 
Từ ngày thành lập đến nay, dù ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn chăm lo củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để tăng cường phối hợp thống nhất hành động, đa dạng các hình thức vận động tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nội dung cụ thể, thiết thực, quy tụ các nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, công tác cứu trợ và đảm bảo an sinh xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.
 
Cơ sở hạ tầng từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm, khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa tăng nhanh; đô thị và nông thôn yên vui, ngày càng đổi mới.
 
Công tác hướng dẫn, kiểm tra được tăng cường, thi đua khen thưởng được thực hiện tốt; nhất là công tác phối hợp trong hệ thống Mặt trận với chính quyền, các cơ quan liên quan có hiệu quả như tổ chức tiếp xúc cử tri, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại và kiến nghị của nhân dân; nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội được nhân dân ở các địa phương ghi nhận. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn được tăng cường. Cùng với hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã góp phần mở rộng đoàn kết hữu nghị và hợp tác, thu hút đầu tư. Thông qua các hoạt động đã góp phần tích cực trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc đã đẩy mạnh công tác đối ngoại với các nước, đặc biệt là nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Đồng chí Hồ Đức Phớc trao đổi với bà con xã Tri Lễ - Quế Phong về phát triển kinh tế. Ảnh: H.N

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm nay, là dịp để các cấp ủy đảng đánh giá, nhìn nhận về vai trò to lớn của công tác Mặt trận, cũng như những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện các quan điểm, chủ trương về đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó huy động sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đòi hỏi các cấp ủy đảng cần tăng cường thực hiện những giải pháp sau đối với công tác Mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân.

Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
Tập trung lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở; phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc tại mỗi địa phương nhằm tăng cường đoàn kết, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, lãnh đạo chính quyền các cấp xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc trong các lĩnh vực. Đảm bảo chức năng giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218 về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền được phát huy.

Tăng cường vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà nhân dân mong đợi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND trao quà cho đảng bộ và nhân dân khối Tân Tiến - Phường Lê Mao - Thành phố Vinh.

Thứ ba, chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Mặt trận thật sự vững mạnh, đủ khả năng quy tụ, đủ uy tín, năng lực vận động quần chúng và cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh vững vàng; có đạo đức trong sáng, có tri thức, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị cấp ủy.

Có khả năng cụ thể hóa các chủ trương thành chương trình phối hợp thống nhất hành động để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Thường xuyên rèn luyện cán bộ Mặt trận về phong cách công tác dân vận và có thái độ chân thành, gần dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, sâu sát cơ sở và không sợ khuyết điểm, cầu thị và trách nhiệm với nhân dân, cần tập trung lãnh đạo tăng cường sự đoàn kết thống nhất và đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Vui ngày đại đoàn kết tại bản Ná Xành xã Tiền Phong - Quế Phong.

Thứ tư, định kỳ kiểm tra, giám sát hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, nội dung kiểm tra giám sát cấp ủy phải giúp cho Mặt trận thấy được những ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận; tạo điều kiện, giúp đỡ tổ chức Mặt trận Tổ quốc khẳng định là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được và truyền thống đại đoàn kết trong 85 năm qua của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, thì yêu cầu tất yếu đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong tỉnh Nghệ An là cần làm tốt vai trò vừa là thành viên, vừa là hạt nhân lãnh đạo công tác Mặt trận và Mặt trận Tổ quốc, từ đó giúp Mặt trận Tổ quốc vươn lên làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình trong giai đoạn mới, tập hợp khối đại đoàn kết vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.
 
Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy