Quy định đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(Baonghean.vn) - Quy định nêu rõ các nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền; nội dung, khung tiêu chí đánh giá chất lượng, cũng như trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại.
Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy. Ảnh minh họa: Mỹ Nga

Ngày 30/10/2019, Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quy định số 3223-QĐ/TU về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Quy định nêu rõ các nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền; nội dung, khung tiêu chí đánh giá chất lượng, cũng như trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại.

- Về nguyên tắc có nguyên tắc chung và nguyên tắc cụ thể.

+ Nguyên tắc chung:

- Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

- Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá xếp loại hằng năm.

- Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Mức độ xếp loại chất lượng của tập thể lãnh đạo, quản lý không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, xếp loại.

- Nguyên tắc cụ thể:

- Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau.

- Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại.

- Không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 6 tháng. Đảng viên nghỉ ốm tổng thời gian trong năm từ 3 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

- Sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng của tổ chức, tập thể, cá nhân ở địa phương, cơ quan, đơn vị, thì đánh giá, xếp loại chất lượng đứng đầu.

- Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo chức danh tương đương ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, từng đối tượng tập thể lãnh đạo, quản lý.

- Về đối tượng đánh giá, xếp loại:

- Đối với tập thể:

- Đảng đoàn, ban cán sự đảng; Ban Thường vụ cấp ủy huyện và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.

- Tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh.

- Tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; tập thể lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương thuộc tỉnh.

- Đối với cá nhân:

- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bí thư, phó bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn; cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, trường đại học, cao đẳng và tương đương thuộc tỉnh.

- Bí thư, phó bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành các Đảng bộ cấp trên cơ sở.