Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

(Baonghean.vn) - Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành  Quyết định số 2790/QĐ – BTC về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử.

Ngành Thuế phối hợp với ngân hàng trong việc hoàn thuế và nộp thuế điện tử

Việc thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với trường hợp: Người nộp thuế đề nghị hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế GTGT; có đăng ký và được cơ quan Thuế chấp thuận cho giao dịch điện tử.

Người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) Người nộp thuế phải nhập đầy đủ các thông tin cơ bản để tạo lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN như sau:

 Người nộp thuế nhập đúng, đủ mã số thuế.  Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động hiển thị các thông tin: Tên, địa chỉ trụ sở, địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế.  Người nộp thuế chọn kỳ đề nghị hoàn thuế (từ kỳ... đến kỳ...). 

 Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.

 Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.

Trân Châu

(tổng hợp)